Newsletter

Biznes i finanse

CCC SA Raport okresowy roczny RR

20.04.2022, 23:48aktualizacja: 20.04.2022, 23:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2 020 2021 2 020
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 408 271,00 1 822 790,00 525 539,00 406 954,00
Zysk z działalności operacyjnej 60 207,00 45 569,00 13 139,00 10 174,00
Zysk (strata) brutto 454 452,00 -654 447,00 99 172,00 -146 111,00
Zysk (strata) netto 442 283,00 -657 497,00 96 516,00 -146 792,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 525 471,00 -316 311,00 114 670,00 -70 619,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -802 649,00 -90 679,00 -175 156,00 -20 245,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 203 785,00 511 091,00 44 471,00 114 106,00
Przepływy pieniężne netto, razem -73 393,00 104 101,00 -16 016,00 23 241,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 8,05 -13,17 1,76 -2,94
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) 8,05 -13,17 1,76 -2,94
Pozycje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej
Aktywa, razem 3 392 071,00 2 545 732,00 737 695,00 560 919,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 144 106,00 1 739 949,00 466 292,00 383 375,00
Zobowiązania długoterminowe 1 155 500,00 939 945,00 251 294,00 207 105,00
Zobowiązania krótkoterminowe 988 606,00 800 004,00 214 998,00 176 271,00
Kapitał własny 1 247 965,00 805 783,00 271 403,00 177 544,00
Kapitał zakładowy 5 486,00 5 486,00 1 193,00 1 209,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000,00 49 913 756,00 54 868 000,00 49 913 756,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,74 16,14 4,95 3,56
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 22,74 16,14 4,95 3,56
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 20.04.2022, 23:48
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ