Newsletter

Biznes i finanse

CCC SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

20.04.2022, 23:46aktualizacja: 20.04.2022, 23:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2021 2020 2021 2020
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 7 591 511,00 5 638 682,00 1 656 640,00 1 258 885,00
Zysk z działalności operacyjnej 3 928,00 -626 707,00 857,00 -139 918,00
Zysk (strata) brutto -153 874,00 -968 338,00 -33 579,00 -216 190,00
Zysk (strata) netto -192 317,00 -1 280 301,00 -41 968,00 -285 838,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -221 004,00 -988 914,00 -48 228,00 -220 784,00
Strata netto z działalności zaniechanej 28 686,00 -291 387,00 6 260,00 -65 055,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 50 326,00 -62 163,00 10 982,00 -13 878,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -219 212,00 -261 799,00 -47 837,00 -58 449,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 651 375,00 240 024,00 142 145,00 53 587,00
Przepływy pieniężne netto, razem 482 489,00 -83 938,00 105 290,00 -18 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -4,03 -19,82 -0,88 -4,42
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności kontynuowanej -4,03 -19,82 -0,88 -4,42
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej 0,52 -5,84 0,11 -1,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/ EUR) z działalności zaniechanej 0,52 -5,84 0,11 -1,30
Pozycje dotyczące skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są odpowiednio na dzień
Aktywa, razem 7 500 732,00 6 647 402,00 1 631 232,00 1 464 669,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6 349 134,00 6 337 584,00 1 380 787,00 1 396 405,00
Zobowiązania długoterminowe 3 410 175,00 2 785 440,00 741 633,00 613 736,00
Zobowiązania krótkoterminowe 2 938 959,00 3 346 459,00 639 154,00 737 349,00
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 0,00 205 685,00 0,00 45 320,00
Kapitał własny 1 151 598,00 309 818,00 250 445,00 68 264,00
Kapitał zakładowy 5 486,00 5 486,00 1 193,00 1 209,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 54 868 000,00 49 913 756,00 54 868 000,00 49 913 756,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,99 6,21 4,56 1,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,99 6,21 4,56 1,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 20.04.2022, 23:46
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ