Newsletter

CI GAMES SE (25/2024) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games SE w dniu 6 czerwca 2024 oraz informacja o zgłoszonym sprzeciwie

06.06.2024, 20:01aktualizacja: 06.06.2024, 20:02

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 25/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CI Games SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2024 r. wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz dokumentami będącymi przedmiotem głosowania, a także informacją o zgłoszonym sprzeciwie. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na zgromadzeniu wyniosła 91 369 382 głosów, co stanowi 49,94 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Spółka informuje, że do uchwały nr 20/2/2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki pełnomocnik akcjonariusza zgłosił sprzeciw, który to sprzeciw został zaprotokołowany.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 06.06.2024, 20:01
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ