Newsletter

CI GAMES SE Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

29.05.2024, 08:15aktualizacja: 29.05.2024, 08:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 816 9 838 5 049 2 093
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -251 -589 -58 -125
Zysk (strata) brutto -304 -773 -70 -164
Zysk (strata) netto 37 -537 9 -114
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 875 9 058 7 145 1 927
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 298 -22 882 -3 309 -4 868
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -31 522 15 196 -7 295 3 233
Przepływy pieniężne netto, razem -14 945 1 372 -3 459 292
Aktywa trwałe 188 938 187 526 43 930 43 129
Aktywa obrotowe 53 117 87 468 12 350 20 117
Aktywa razem 242 055 274 994 56 280 63 246
Kapitał własny 161 033 160 278 37 442 36 862
Kapitał zakładowy 1 829 1 829 425 421
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 022 114 716 18 838 26 384
Zobowiazania długoterminowe 20 916 23 053 4 863 5 302
Zobowiązania krótkoterminowe 60 106 91 663 13 975 21 082
Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.) 182 943 182 943 182 943 182 943
Liczba akcji rozwodnionych (w tys. szt.) 184 632 185 962 184 632 185 962
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d
DANE jednostkowe
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 20 431 8 300 4 728 1 766
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -344 -256 -80 -54
Zysk (strata) brutto -321 -386 -74 -82
Zysk (strata) netto -256 -292 -59 -62
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 326 6 189 6 787 1 317
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 665 -23 041 -3 162 -4 902
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 601 15 196 -6 850 3 233
Przepływy pieniężne netto, razem -13 940 -1 656 -3 226 -352
Aktywa trwałe 195 767 195 178 45 518 44 889
Aktywa obrotowe 41 779 75 151 9 714 17 284
Aktywa razem 237 546 270 329 55 232 62 173
Kapitał własny 154 657 154 100 35 959 35 442
Kapitał zakładowy 1 829 1 829 425 421
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 889 116 229 19 272 26 732
Zobowiazania długoterminowe 20 916 23 052 4 863 5 302
Zobowiązania krótkoterminowe 61 973 93 177 14 409 21 430
Średnia ważona liczba akcji (w tys. szt.) 182 943 182 943 182 943 182 943
Liczba akcji rozwodnionych (w tys. szt.) 184 632 184 632 185 962 185 962
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR) n/d n/d

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.05.2024, 08:15
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ