Newsletter

COGNOR HOLDING SA (19/2023) Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta

28.03.2023, 17:16aktualizacja: 28.03.2023, 17:17

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 19/2023

COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 28 marca 2023 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:

"Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej: Mandant), stosownie do treści przepisu art. 69 oraz 69a i 69b o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: Ustawa) zawiadamiam, że w związku z rozliczeniem i wydaniem przez Cognor Holding SA (dalej: Emitent) w dniu 22 marca 2023 roku Obligacji serii A Zamiennych na akcje emisji nr 13 (dalej: Obligacje) oraz dokonaniem przez Mandanta nabycia akcji Emitenta zarówno bezpośrednio

i pośrednio (za pośrednictwem spółki zależnej PS Holdco Spółka z o.o. ) nastąpiła zmiana

w ilości akcji posiadanych przez Mandanta.

Mandant za pośrednictwem PS Holdco nabył w subskrypcji prywatnej 100.000 szt. obligacji serii A, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela emisji nr 13. Nabyte Obligacje uprawniają do objęcia 20.000.000 szt. akcji Emitenta.

O złożeniu oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Obligacji Mandant poinformował Komisję Nadzoru Finansowego oraz Emitenta notyfikacją w dniu 20 marca 2023 roku.

Nadto Mandant w dniach 22-24 marca 2023 roku dokonał bezpośrednio jak i pośrednio zakupu łącznie 1 389 000 szt. akcji Emitenta (dalej: Akcje) o czym poinformował Komisję Nadzoru Finansowego i Emitenta notyfikacjami w dniu 27 marca 2023 roku.

Przed nabyciem Akcji, Mandant bezpośrednio i za pośrednictwem PS Holdco posiadał 128 145 175 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowiło 74,75 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 128 145 175 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 74,75 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Po nabyciu Akcji, Mandant bezpośrednio i pośrednio (za pośrednictwem PS Holdco Spółka

z o.o.) posiada 129 534 175 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 75,57 % udziału

w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do 129 534 175 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 75,57 % ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

Nadto zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy liczba głosów, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, z akcji, do których nabycia jest uprawniony jest Mandant za pośrednictwem PS HOLDCO jako posiadaczem instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy tj. 100.000 szt. Obligacji, wynosi 20.000.000, które uprawniać będą do 10,45 % głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta w przypadku ich konwersji na akcje.

Konwersja Obligacji na akcje Emitenta może nastąpić w terminie 7 lat od dnia Emisji.

Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczkowskiego posiadającym akcje Emitenta oraz instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, jest PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju.

Z poważaniem

Dariusz Brodecki

radca prawny"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 17:16
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ