Newsletter

Biznes i finanse

COGNOR HOLDING SA (58/2021) Emisja obligacji serii 1/2021

21.07.2021, 17:55aktualizacja: 21.07.2021, 17:56

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 58/2021

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2021 z 9 czerwca 2021 r., 50/2021

z 25 czerwca 2021 r. oraz 57/2021 z 14 lipca 2021 r., w których Cognor Holding S.A. z siedzibą w Poraju ("Emitent") informował o czynnościach podejmowanych w związku z emisją przez spółkę zależną Emitenta - Cognor. S.A. - zabezpieczonych obligacji serii 1/2021 o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda oraz łącznej wartości 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych) ("Obligacje"), Emitent informuje, iż w dniu 21 lipca 2021 r. doszło do emisji Obligacji (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokonał rozrachunku transakcji nabycia Obligacji).

Termin wykupu Obligacji został określony na 15 lipca 2026 roku. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększonej o marżę. Odsetki będą płatne w okresach sześciomiesięcznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.07.2021, 17:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ