Newsletter

COGNOR HOLDING SA Raport okresowy półroczny za 2023 PS

19.08.2023, 01:23aktualizacja: 19.08.2023, 01:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / półrocze / 2023 półrocze /
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 652 048 1 994 091 358 129 429 511
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 130 042 405 258 28 190 87 289
III. Zysk (strata) brutto 213 865 431 991 46 361 93 047
IV. Zysk (strata) netto 197 353 346 536 42 782 74 641
"IV.a. Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 192 739 328 054 41 782 70 660
"IV.b. Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące 4 614 18 482 1 000 3 981
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 90 370 201 116 19 590 43 319
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -117 849 -95 891 -25 547 -20 654
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -83 800 76 067 -18 166 16 384
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -111 279 181 292 -24 123 39 049
IX. Aktywa, razem 2 230 441 2 083 016 501 189 444 149
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 018 997 854 585 228 973 182 218
XI. Zobowiązania długoterminowe 451 535 346 112 101 462 73 799
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 567 462 508 473 127 511 108 419
XIII. Kapitał własny 1 211 444 1 228 431 272 216 261 931
XIV. Kapitał zakładowy 257 131 257 131 57 778 54 827
XV. Liczba akcji (w tys. szt.) 171 421 171 421
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,12 1,91 0,24 0,41
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) 1,04 1,91 0,23 0,41
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 7,07** 7,17*** 1,59 1,53
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 6,33** 7,17*** 1,42 1,53
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 1,22 0,15 0,26 0,03

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 19.08.2023, 01:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ