Newsletter

CYFROWY POLSAT SA (7/2023) Wstępne, nieaudytowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za rok 2022

28.03.2023, 18:47aktualizacja: 28.03.2023, 18:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 7/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu nr 6/2023 z 27 marca 2023 roku Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z przesunięciem terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki z przyczyn niezależnych od Spółki, Zarząd podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wybranych wstępnych, nieaudytowanych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej Spółki ("Grupa") za rok 2022 oraz za czwarty kwartał 2022 roku.

WYBRANE WSTĘPNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE w mln zł

Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów

2022: 12.915,3

IV kw. 2022: 3.429,6

Zysk z działalności operacyjnej

2022: 1.642,2

IV kw. 2022: 395,2

Zysk netto

2022: 901,1

IV kw. 2022: 174,5

EBITDA[1]

2022: 3.471,2

IV kw. 2022: 858,3

Marża EBITDA

2022: 26,9%

IV kw. 2022: 25,0%

Zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej

2022: 153,2

IV kw. 2022: 39,8

Koszty wsparcia Ukrainy

2022: (34,1)

IV kw. 2022: -

EBITDA skorygowana[2]

2022: 3.352,1

IV kw. 2022: 818,5

Marża EBITDA skorygowana[2]

2022: 26,0%

IV kw. 2022: 23,9%

[1] EBITDA definiowana jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych.

[2] EBITDA skorygowana nie uwzględnia zbycia pakietów akcji/udziałów spółek Modivo S.A., CKS Ossa Sp. z o.o. i Ossa Medical Center Sp. z o.o. oraz 50% udziałów w spółkach Port Praski City II sp. z o.o. i Port Praski Medical Center sp. z o.o. w 2022 roku, jak również kosztów wsparcia Ukrainy poniesionych w 2022 roku.

Wskazany powyżej wstępny skonsolidowany zysk netto za rok 2022 i czwarty kwartał 2022 roku uwzględnia udziały w wyniku netto jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności, w szczególności udział w szacunkowym skonsolidowanym zysku netto spółki Asseco Poland S.A. ("Asseco"), w której Spółka posiada 22,95% udziałów. Zgodnie z raportem bieżącym Asseco nr 6/2023 z 20 marca 2023 roku, podany uprzednio do publicznej wiadomości szacunkowy skonsolidowany wynik netto Asseco może ulec zmianie w związku z prowadzonymi obecnie analizami, co z kolei może przełożyć się na poziom skonsolidowanego zysku netto Grupy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że wstępny skonsolidowany dług netto Grupy na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 9.929,5 mln zł, a wskaźnik długu netto do EBITDA na dzień 31 grudnia 2022 roku kształtował się na poziomie 2,86x.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE OPERACYJNE za 2022

SEGMENT USŁUG B2C i B2B

/ Usługi kontraktowe świadczone klientom B2C /

Łączna liczba RGU B2C (na koniec okresu) [tys.]: 13.285

w tym

Płatna telewizja: 5.049

Telefonia komórkowa: 6.238

Internet: 1.998

Liczba klientów B2C (na koniec okresu) [tys.]: 5.934

ARPU na klienta B2C w Q4'2022 [PLN]: 71,7

ARPU na klienta B2C w 2022 roku [PLN]: 70,8

Churn w segmencie B2C: 7,0%

Wskaźnik nasycenia RGU na klienta B2C: 2,24

/ Usługi przedpłacone /

Łączna liczba RGU (na koniec okresu), [tys.]: 2.691

w tym

Płatna telewizja: 82

Telefonia komórkowa: 2.578

Mobilny Internet: 31

ARPU na RGU prepaid w Q4'2022 [PLN]:17,4

ARPU na RGU prepaid w 2022 roku [PLN]: 17,5

/ Usługi kontraktowe świadczone klientom B2B /

Łączna liczba klientów B2B (na koniec okresu) [tys.]: 69,1

ARPU na klienta B2B w Q4'2022 [PLN]: 1.427

ARPU na klienta B2B w 2022 roku [PLN]: 1.406

SEGMENT MEDIOWY: TELEWIZJA I ONLINE

/ Kanały telewizyjne/

Udział w oglądalności (za Q4'2022): 21,6%

Udział w rynku reklamy (za Q4'2022): 28,4%

Udział w oglądalności (za 2022 rok): 22,5%

Udział w rynku reklamy (za 2022 rok): 28,7%

/ Online - portale internetowe /

Średniomiesięczna liczba użytkowników [mln]: 21,2

Średniomiesięczna liczba odsłon [mln]: 2.016

Zarząd Spółki zastrzega, że przedstawione powyżej dane mają charakter wstępny a sprawozdania finansowe Spółki są w trakcie badania przez biegłego rewidenta. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w raporcie rocznym Spółki i skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2022, które zostaną opublikowane 20 kwietnia 2023 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.03.2023, 18:47
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii