Newsletter

DEVELIA SA (35/2024) Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatów na Członków Rady Nadzorczej

13.05.2024, 18:14aktualizacja: 14.05.2024, 15:57

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 35/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" z siedzibą w Warszawie, w związku ze zwołanym na dzień 16 maja 2024 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Develia S.A., pisma ze zgłoszeniem kandydatur Pana Adama Chabiora oraz Pana Roberta Wąchały na Członków Rady Nadzorczej Emitenta. Zgodnie z przekazaną informacją i złożonymi oświadczeniami, kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz oświadczyli, że w stosunku do ich osób nie występują rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wraz z kandydaturami, o których mowa powyżej, Emitent otrzymał biogramy zawodowe kandydatów oraz oświadczenia i zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 13.05.2024, 18:14
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ