Newsletter

DEVELIA SA (41/2024) Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych obligacji na okaziciela Develia S.A.

21.05.2024, 16:36aktualizacja: 21.05.2024, 16:37

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 41/2024

Zarząd Develia S.A. ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2024 z dnia 9 maja 2024r., informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym tj. 21 maja 2024 r. informacji o wydaniu komunikatu nr 369/2024 przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 100.000 (sto tysięcy) obligacji serii DVL0528OZ10 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda, wyemitowanych w dniu 9 maja 2024 r. oraz oznaczenia przedmiotowych obligacji kodem ISIN PLO112300077.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.05.2024, 16:36
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ