Newsletter

Biznes i finanse

DIGITREE GROUP SA (39/2021) Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

26.10.2021, 12:23aktualizacja: 26.10.2021, 12:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 39/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku ("Spółka", "Emitent"), działając zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym informuje, że w dniu 26.10.2021 r. wpłynęło do Emitenta od Akcjonariusza Polinvest 7 S.a.r.l. zgłoszenie kandydatury Pana Michała Jaskólskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgłoszenie wpłynęło w związku ze zwołanym na dzień 04.11.2021 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta oraz punktem 7 porządku obrad, przewidującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej i podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych Członków Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia dołączono zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej, oświadczenie oraz CV kandydata, Pana Michała Jaskólskiego. Powyższe dokumenty wraz ze zgłoszeniem stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.10.2021, 12:23
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ