Newsletter

ECHO INVESTMENT SA Raport okresowy półroczny za 2023 PSr

21.09.2023, 00:09aktualizacja: 21.09.2023, 09:14

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 456 986 598 140 99 065 128 835
Zysk operacyjny 32 056 159 320 6 949 34 316
Zysk (strata) brutto 37 283 103 992 8 082 22 399
Zysk za rok obrotowy przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 113 61 878 1 976 13 328
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (152 111) (52 420) (32 974) (11 291)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 065 468 100 1 315 100 825
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (133 096) 56 385 (28 852) 12 145
Przepływy pieniężne netto, razem (279 142) 472 065 (60 512) 101 679
Aktywa razem 5 728 875 6 708 798 1 287 301 1 433 320
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1 649 484 1 650 767 370 646 352 683
Zobowiązania długoterminowe 2 045 057 2 113 266 459 532 451 495
Zobowiązania krótkoterminowe 1 873 009 2 748 795 420 873 587 274
Liczba akcji 412 690 582 412 690 582 412 690 582 412 690 582
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,02 0,15 0,00 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 4,00 4,00 0,90 0,85

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 21.09.2023, 00:09
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ