Newsletter

ENEA SA (37/2023) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2023 roku

29.08.2023, 19:26aktualizacja: 29.08.2023, 19:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 37/2023

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 29 sierpnia 2023 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za I półrocze 2023 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za I półrocze 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 24 022 mln zł,

- EBITDA: 2 316 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 625 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 552 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 462 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 1 202 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,71.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 523 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 067 mln zł,

- Dystrybucja: 859 mln zł,

- Obrót: 71 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 3,3 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 10,5 TWh, w tym 1,1 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 10,1 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 11,6 TWh.

GK ENEA z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozpoznała w I półroczu 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 2 115 mln zł, a w II kwartale 2023 roku w łącznej wysokości 894 mln zł.

Spółki GK ENEA są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na mocy art. 21 Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - jako wytwórcy energii elektrycznej oraz jako przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Za I półrocze 2023 roku GK ENEA rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 1 582 mln zł, a za II kwartał 2023 roku w kwocie 647 mln zł.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w I półroczu 2023 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do I półrocza 2022 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia). Pomimo spadku wolumenu wydobycia i sprzedaży surowca, odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży.

W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie OZE (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I pół. 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) oraz w Segmencie Elektrowni Systemowych (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I pół. 2022 roku rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wystąpieniu nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny). Jednocześnie, odnotowano spadek wyniku EBITDA w Segmencie Ciepło (głównie wzrost kosztów stałych oraz wystąpienie kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

W Obszarze Dystrybucja wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W Obszarze Obrót wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższych rezerw na przewidywane straty i potencjalne roszczenia. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za II kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 11 491 mln zł,

- EBITDA: 1 272 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 262 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 301 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 260 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 650 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 1,71.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 234 mln zł,

- Wytwarzanie: 577 mln zł,

- Dystrybucja: 433 mln zł,

- Obrót: 71 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,2 TWh, w tym 0,5 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,9 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,5 TWh.

W dniu 29 sierpnia 2023 roku Zarząd Spółki zidentyfikował konieczność dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 519 mln zł oraz dokonania odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Elektrownia Połaniec S.A. w wysokości ok. 636 mln zł.

Powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego Spółki o ok. 117 mln zł.

Powyższe zdarzenia nie wpływają na skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ENEA. Mają charakter niegotówkowy i nie mają wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I półrocze 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 10 202 mln zł,

- EBITDA: -78 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 422 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 418 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za I półrocze 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 13 września 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.08.2023, 19:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ