Newsletter

ENEA SA (40/2023) Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za okres I - III kwartał 2023 roku

17.11.2023, 17:18aktualizacja: 17.11.2023, 17:20

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 40/2023

W związku z przyjęciem przez Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") 17 listopada 2023 roku informacji o wstępnych wynikach finansowych i operacyjnych Grupy Kapitałowej ENEA ("GK ENEA") za okres I - III kwartał 2023 roku, Spółka przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za okres I - III kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 35 903 mln zł,

- EBITDA: 3 440 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 776 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 662 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 558 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 2 098 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,48.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 674 mln zł,

- Wytwarzanie: 1 740 mln zł,

- Dystrybucja: 1 309 mln zł,

- Obrót: -67 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 4,6 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 16,0 TWh, w tym 1,6 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 14,9 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 17,0 TWh.

GK ENEA z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi zgodnie z zapisami Ustawy z 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej zgodnie z zapisami Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku rozpoznała w okresie I - III kwartał 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 3 010 mln zł, a w III kwartale 2023 roku w łącznej wysokości 895 mln zł.

Spółki GK ENEA są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny na mocy art. 21 Ustawy z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku - jako wytwórcy energii elektrycznej oraz jako przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. W okresie I - III kwartał 2023 roku GK ENEA rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 2 203 mln zł, a za III kwartał 2023 roku w kwocie 621 mln zł.

Wynik EBITDA osiągnięty przez GK ENEA w okresie I - III kwartał 2023 roku jest pochodną m.in. następujących czynników (w porównaniu do okresu I - III kwartał 2022 roku):

W Obszarze Wydobycie niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku wolumenu sprzedaży węgla oraz wzrostu kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia). Pomimo spadku wolumenu wydobycia i sprzedaży surowca, odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży węgla, z uwagi na zrealizowaną wyższą cenę sprzedaży.

W Obszarze Wytwarzanie odnotowano wzrost wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I-III kw. 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wzrost jednostkowej marży na wytwarzaniu, marży na odkupie i na Rynku Bilansującym, przy jednoczesnym wystąpieniu nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny) oraz w Segmencie OZE (głównie efekt niższej bazy analogicznego okresu roku ubiegłego (wpływ utworzonej w I-III kw. 2022 r. rezerwy na umowy rodzące obciążenia) oraz wyższych cen energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny). Jednocześnie, odnotowano spadek wyniku EBITDA w Segmencie Ciepło (głównie spadek marży jednostkowej na cieple, wzrost kosztów stałych oraz wystąpienie kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

W Obszarze Dystrybucja wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W Obszarze Obrót niższy wynik EBITDA wynika głównie ze spadku marżowości na rynku detalicznym. Jednocześnie, rozpoznano przychody z tytułu rekompensat, odnotowano wykorzystanie rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz niższe rezerwy na przewidywane straty i potencjalne roszczenia.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK ENEA za III kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 11 881 mln zł,

- EBITDA: 1 124 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 899 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 716 mln zł,

- Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 703 mln zł,

- Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne: 897 mln zł,

- Wskaźnik dług netto / EBITDA: 0,48.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności:

- Wydobycie: 151 mln zł,

- Wytwarzanie: 673 mln zł,

- Dystrybucja: 450 mln zł,

- Obrót: -138 mln zł.

Wybrane dane operacyjne:

- Produkcja węgla netto: 1,3 mln ton,

- Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej netto: 5,4 TWh, w tym 0,6 TWh z OZE,

- Sprzedaż usług dystrybucji odbiorcom końcowym: 4,8 TWh,

- Sprzedaż energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym: 5,4 TWh.

Wstępne wyniki uwzględniają rezerwę w związku z wprowadzeniem mechanizmu obniżenia należności gospodarstw domowych wobec przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną za 2023 rok w wysokości ok. 264 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2023 z dnia 20 października 2023 roku.

Jednostkowe wyniki finansowe ENEA S.A. za I - III kwartał 2023 roku:

- Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody: 14 796 mln zł,

- EBITDA: -308 mln zł,

- Zysk przed opodatkowaniem: 259 mln zł,

- Zysk netto okresu sprawozdawczego: 289 mln zł.

Spółka informuje, że powyższe dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym GK ENEA za III kwartał 2023 roku, którego publikację zaplanowano na 22 listopada 2023 roku.

Spółka wyjaśnia, iż termin EBITDA definiowany jest jako wartość odpowiednio zysku (straty) operacyjnego + amortyzacji + odpisu z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych (wartości dla okresu sprawozdawczego). Wskaźnik dług netto / EBITDA to (kredyty, pożyczki i dłużne papiery wartościowe długo- i krótkoterminowe + zobowiązania z tyt. leasingu finansowego długo- i krótkoterminowe + zobowiązania finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - środki pieniężne i ich ekwiwalenty - aktywa finansowe wycenione w wartości godziwej długo- i krótkoterminowe - dłużne aktywa finansowe wycenione w zamortyzowanym koszcie długo- i krótkoterminowe - inne inwestycje krótkoterminowe) / EBITDA LTM. Termin EBITDA LTM definiowany jest jako EBITDA z ostatnich 12 miesięcy.

Powyższe definicje oraz metodologia ich obliczania jest taka sama, jak definicje oraz metodologie obliczania tych wskaźników w raportach okresowych Emitenta. Powyższe definicje są również ujęte w słowniku pojęć i skrótów dostępnym na stronie internetowej Spółki (https://ir.enea.pl/slownik).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.11.2023, 17:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ