Newsletter

ERBUD SA (25/2024) Podpisanie znaczącej umowy warunkowej o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie.

21.05.2024, 10:26aktualizacja: 21.05.2024, 10:27

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 25/2024

Zarząd Erbud SA (Emitent) informuje, że w dniu 21 maja 2024 Emitent podpisał znaczącą umowę o wartości 47.9 mln PLN netto na wybudowanie budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie na niżej opisanych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia kontraktu 2024.05.21

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "BOUYGUES IMMOBILIER POLSKA Sp. z o.o. ul. Rondo ONZ 1,

00-124 Warszawa"

3 Wartość kontraktu 47 900 000,00 PLN netto;

4 Przedmiot kontraktu Budowa budynku mieszkalnego i budynku hotelowego przy ul. Siennickiej 48 w Warszawie

5 Miejsce wykonywania kontraktu ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa

6 Terminy realizacji "Początek realizacji: od złożenia przez Inwestora Generalnemu Wykonawcy Polecenia Rozpoczęcie Robót (OS-Travaux) - najpóźniej do 05.07.2024r. Jeżeli Polecenie rozpoczęcia Robót (OS-TRAVAUX) nie zostanie przekazane Generalnemu Wykonawcy przez Inwestora do dnia 30 lipca 2024 r., to Umowa w całości nie wejdzie w życie, a Strony nie będę miały i nie będą dochodziły wobec siebie żadnych roszczeń z tego tytułu.

Zakończenie Robót - do 18.11.2025r., Pozwolenie na Użytkowanie - do dn. 16.01.2026r."

7 Warunki płatności 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) "GWARANCJA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA UMOWY 10,0% wartości kontraktu netto

"

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) w wysokości 5% sumy wynagrodzenia w formie gwarancji bankowej na 5 lat i 60 Dni, po upływie których należy ją przedłuży na kolejne 60 m-cy w wysokości 2,5% sumy wynagrodzenia.

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania) Okres gwarancyjny na wszystkie wykonane Roboty, elementy Inwestycji oraz materiały użyte do ich wykonania: a) na okres 10 lat od odbioru Budynku Hotelowego przez Właściciela Nieruchomości Hotelowej i Inwestora - konstrukcja Budynku Hotelowego, szczelność dachu w zakresie izolacji i obróbek, szczelność części podziemnej Budynku w zakresie izolacji wodnych i termicznych, elewacja w zakresie izolacji i obróbek, b) 5 lat od daty odbioru - dla wszystkich pozostałych elementów Budynku Hotelowego, c) na maszyny i urządzenia - zgodnie z gwarancją producenta i dostawcy, d) zieleń - jeden sezon wegetacyjny. Okresy gwarancji w odniesieniu do Robót, Robót dodatkowych i elementów dotyczących Budynku Hotelowego rozpoczynają bieg z dniem podpisania przez Strony Świadectwa Bezusterkowego Ukończenia Robót.

11 Kary "W przypadku nie wykonania umowy lub nienależytego wykonania Umowy Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- 0,05% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, względem danego Terminu Kluczowego;

- 0,25% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki Wykonawcy w uzyskaniu Pozwolenia na Użytkowanie Inwestycji (nieostatecznego), albo Odbioru Końcowego;

- 500 PLN za każdy dzień zwłoki za każdą nieusuniętą Wadę w częściach przynależnych do Klientów oraz 200 PLN za każdy dzień zwłoki za każdą nieusuniętą Wadę w części wspólnej Inwestycji;

- 10% Wynagrodzenia netto za wykonywanie Inwestycji w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami Umowy

- 10% Wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od Umowy przez Inwestora z przyczyn leżących po stronie Generalnego Wykonawcy'

- Limit kar umownych - 15% wartości Umowy

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 21.05.2024, 10:26
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ