Newsletter

FASING SA (19/2023) Zmiana w porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku

26.05.2023, 12:51aktualizacja: 26.05.2023, 12:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 19/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. dokonuje zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 roku, w związku z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2023 z dnia 25.05.2023r. Zgodnie z ww wnioskiem poszczególne sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad ZWZ, bezpośrednio za aktualnym punktem 5, natomiast dotychczasowe punkty 6-17 zostały oznaczone numerami 9-20. W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 par. 2 ksh ogłasza następujący zmieniony porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Dyskusja w sprawie dokonanych transakcji opisanych w raportach bieżących Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022, 5/2022, 6/2022 nie wyłączając spraw związanych z Uczestnikami tych transakcji - począwszy od zainicjowania, potrzeby zawarcia, proces realizacji oraz zakończenie, w szczególności inne od pierwotnie przyjętego sposobu rozliczenia się ze sprzedaży udziału w K.B.P. oraz udzielenie przez Zarząd odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy - Lista Pytań stanowi Załącznik nr 2.

7. Wyjaśnienie przez Zarząd celowości transakcji opisanych w raportach jak w pkt. 6 ze szczególnym wyjaśnieniem zmiany sposobu zapłaty za sprzedany udział w K.B.P., co w efekcie spowodowało brak wpływu pieniędzy 15 mln zł a wywołało przekształcenie wierzytelności gotówkowej w rozliczenie używanymi maszynami i urządzeniami (komunikaty bieżące nr 4/2022 oraz 5/2022) i zwolnienie z długu KONKO S.A. w tym:

- sporządzenia wykazu zakupionego "mienia" wraz ze wskazaniem kto był właścicielem tych ruchomości przed Carbonex Sp. z o.o. ;

- podanie informacji czy KONKO S.A. w okresie w jakim pozostawało dłużnikiem FASING S.A. oraz przed nabyciem udziału w K.B.P. posiadało pieniężną zdolność do uregulowania zobowiązania w kwocie 15 mln zł.

- podanie informacji o rzeczoznawcy, który sporządził wycenę na potrzeby transakcji, o której mowa w komunikacie i udostępnienie tej wyceny akcjonariuszom w toku WZA 15.06.2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych - firmy TRUSTWAY Audit Sp. z o.o. adres ul. Okopowa 47/45, Warszawa 01-059 na liście firm audytorskich pod nr 3846 - celem zbadania na koszt Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowej FASING S.A. określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki dotyczącego w szczególności zawartych umów i czynności prawnych opisanych w raportach bieżących Spółki nr 52/2020, 53/2020, 4/2022, 5/2022, 6/2022 w szczególności stanów prawnych, finansowych i faktycznych odnoszących się do bezpośrednich uczestników tych transakcji zarówno na poziomie personalnym, korporacyjnym - oferta z biegłego z raportami stanowi Załącznik nr 3.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.

11. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego Spółki za 2022 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.

12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.

13. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2022 roku zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2022 rok.

14. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.

15. Podział zysku netto za 2022 rok.

16. Udzielenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków

w 2022 roku.

17. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A za 2022 rok oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.

18. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FASING S.A., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 oraz sprawozdania na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej FASING S.A. za 2022 rok.

19. Podjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

20. Zamknięcie obrad.

W załączniku przedstawiamy:

1) Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ

3) Projekt uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania wybranych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki.

4) Lista pytań Akcjonariuszy

5) Oferta biegłego

6) Raporty bieżące Spółki wymienione w Żądaniu Akcjonariuszy

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.05.2023, 12:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.