Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA (16/2021) GOBARTO S.A - zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytów oraz umów kredytów

22.12.2021, 19:53aktualizacja: 22.12.2021, 19:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2021

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1 z dnia 2014.06.12 ze zm.), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 40/2017 z dnia 31 października 2017 roku, nr 46/2017 z dnia 8 listopada 2017 roku, nr 47/2017 z dnia 10 listopada 2017, nr 4/2018 z dnia 3 marca 2018 roku, nr 17/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, nr 36/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku, nr 24/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku oraz nr 12/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zarząd Gobarto S.A., dalej Emitent lub Spółka, informuje o zawarciu w dniu 22 grudnia 2021 roku przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej Bank, ze Spółką oraz jej spółkami zależnymi: Agro Gobarto Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., Agro Net Sp. z o.o., Rolpol Sp. z o.o., Agro Bieganów Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Ferma-Pol Sp. z o.o., Gobarto Dziczyzna Sp. z o.o., Agroprof Sp. z o.o., Gobarto Hodowca Sp. z o.o. i Polskie Biogazownie Energy-Zalesie Sp. z o.o Aneksu do Umowy Kredytów z dnia 31 października 2017 roku z późniejszymi zmianami, dalej Aneks i Umowa Kredytów. Aneks wyłącza z Umowy Kredytów kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla spółek zależnych Emitenta, ponieważ jednocześnie Agro Gobarto Sp. z o.o., Agroferm Sp. z o.o., Agro Net Sp. z o.o., Rolpol Sp. z o.o., Gobarto Dziczyzna Sp. z o.o., Agroprof Sp. z o.o. i Gobarto Hodowca Sp. z o.o. zawarły bezpośrednio z Bankiem umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym na okres 24 miesięcy. Kredyty dla spółek zależnych zostały zabezpieczone gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Niezależnie od Aneksu do Umowy Kredytów Emitent zawarł z Bankiem umowę o wielocelową linię kredytową. Zawarte przez Emitenta oraz jego spółki zależne umowy z Bankiem zostały zabezpieczone poprzez wzajemne poręczenia oraz ustanowione hipoteki. Do nowej sytuacji prawnej zostały dostosowane aneksami umowa podporządkowania oraz przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z Cedrob S.A. oraz z Bankiem z 28 grudnia 2018 roku, a także umowa wsparcia z tymi samymi podmiotami z udziałem Gobarto Hodowca Sp. z o.o. z 22 marca 2018 roku. Pakiet zawartych umów nie zmienia zasadniczo sumy kwot kredytów pozostawionych do wykorzystania przez Emitenta i jego spółki zależne w stosunku do dotychczas obowiązującej Umowy Kredytów. Dla wielocelowego limitu kredytowego oraz kredytów w rachunku bieżącym przewiduje się okres wykorzystania do 30 grudnia 2023 roku. Jednocześnie, dzięki dodatkowemu zabezpieczeniu, o którym wyżej, Bank odstąpił w istotnej części od testowania wskaźników finansowych, co umożliwia większą elastyczność operacyjną Emitenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.12.2021, 19:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ