Newsletter

Biznes i finanse

GOBARTO SA Raport okresowy półroczny za 2021 PS

16.09.2021, 17:37aktualizacja: 16.09.2021, 17:38

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 009 719 1 001 012 222 053 225 387
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 787 10 350 1 932 2 330
Zysk (strata) brutto 3 990 3 036 877 684
Zysk (strata) netto 687 23 418 151 5 273
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -57 001 -29 746 -12 535 -6 698
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 389 -73 374 -305 -16 521
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 56 845 82 148 12 501 18 496
Przepływy pieniężne netto, razem -1 545 -20 972 -340 -4 722
Dane prezntowane według stanu na 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020 30 czerwca 2021 31 grudnia 2020
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 994 807 908 318 220 051 196 827
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 558 724 475 212 123 590 102 976
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 165 216 153 042 36 546 33 163
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 393 508 322 170 87 044 69 812
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 436 083 433 106 96 461 93 852
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 61 494 60 241
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,84 0,01 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,02 0,84 0,01 0,19
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,69 15,58 3,47 3,38
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15,69 15,58 3,47 3,38
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 16.09.2021, 17:37
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ