Newsletter

HUUUGE, INC. (21/2024) Rozliczenie skupu akcji własnych

23.04.2024, 17:29aktualizacja: 23.04.2024, 17:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 21/2024

Huuuge, Inc. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w wyniku rozliczenia nabycia i przeniesienia własności akcji oferowanych w odpowiedzi na ograniczone czasowo zaproszenie do składania Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki, po z góry określonej i stałej cenie za akcję, dostępnego dla wszystkich akcjonariuszy Spółki ("Zaproszenie") ("Skup Akcji") ogłoszonego przez Spółkę 14 marca 2024 r. w raporcie bieżącym nr 12/2024, Spółka nabyła 7.139.797 akcji własnych, które stanowią 10,64% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały ich posiadaczy do 11,31% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki za łączną cenę 69.999.998 USD.

Rozliczenie Skupu Akcji nastąpiło w dniu 23 kwietnia 2024 r. ("Data Rozliczenia") poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A. Nabycie nastąpiło po cenie brutto 9,8042 USD. Kwoty przysługujące inwestorom, po potrąceniu należnych podatków, zostały przeliczone z USD na PLN zgodnie z kursem międzybankowym z dnia 22 kwietnia 2024 r. (jako dnia poprzedzającego Datę Rozliczenia), który wyniósł 4,05.

Akcje zostały nabyte na podstawie uchwały Rady Dyrektorów Spółki z dnia 14 marca 2024 r. W sprawie rozpoczęcia nabywania przez Spółkę akcji własnych notowanych na GPW w drodze ograniczonego czasowo Zaproszenia do sprzedaży oraz ustalenia szczegółowych warunków i procedur uczestnictwa w realizacji SBB.

Przed rozliczeniem Skupu Akcji Spółka posiadała 4.002.046 akcji własnych które stanowiły 5.96% kapitału zakładowego Spółki oraz nie uprawniały Spółki do wykonywania prawa głosu. Po rozliczeniu Skupu Akcji, Spółka posiada łącznie 11.141.843 akcji które reprezentują 16,60% kapitału zakładowego Spółki oraz nie uprawniają Spółki do wykonywania prawa głosu. W związku z powyższym, po rozliczeniu Skupu Akcji, 67.124.778 akcji Spółki jest obecnie wyemitowanych, które uprawniają łącznie do 55.982.935 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 

Spółka nabyła akcje w ramach Skupu Akcji z zamiarem ich umorzenia (ang. retirement), za wyjątkiem akcji potrzebnych, w ocenie Spółki, do zaspokojenia jej bieżących potrzeb w ramach programów opcji na akcje dla pracowników Spółki. Sposób rozporządzenia nabytymi akcjami zostanie określony w odpowiednim czasie przez Radę Dyrektorów Emitenta, zgodnie z jego Aktem Założycielskim.

Ponadto Spółka informuje, że kilka transakcji nabycia w ramach Skupu Akcji zostało zawartych z podmiotami powiązanymi w rozumieniu MSR 24 (każdy jako "Podmiot Powiązany") oraz Polityki Transakcji z Podmiotami Powiązanymi Spółki, opublikowanej na stronie internetowej Spółki. W wyniku Skupu Akcji Spółka zawarła transakcje nabycia z następującymi Podmiotami Powiązanymi:

1. Big Bets OÜ (jako podmiot kontrolowany przez Antona Gauffin, Przewodniczącego Rady Dyrektorów i dyrektora wykonawczego), wartość transakcji 22.864.532 USD; oraz

2. RPII HGE LLC (jako podmiot posiadający jedną akcję uprzywilejowaną Serii A, która daje prawo RPII HGE LLC do mianowania jednego dyrektora Spółki), wartość transakcji  9.515.555 USD.

łącznie "Istotne Transakcje".

Rozliczenie wszystkich Istotnych Transakcji nastąpiło jednocześnie z rozliczeniem Skupu Akcji w dniu 23 kwietnia 2024 r. poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, za pośrednictwem IPOPEMA Securities S.A.

Zważywszy na fakt, że akcje w ramach Skupu Akcji były oferowane w odpowiedzi na ograniczone czasowo zaproszenie do składania Spółce ofert sprzedaży akcji Spółki, po z góry określonej i stałej cenie za akcję, dostępnego dla wszystkich akcjonariuszy Spółki, Istotne Transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych i są uzasadnione interesem Spółki oraz akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych, w szczególności biorąc pod uwagę zamiar umorzenia akcji (ang. retirement), za wyjątkiem akcji potrzebnych, w ocenie Spółki, do zaspokojenia jej bieżących potrzeb w ramach programów opcji na akcje dla pracowników Spółki.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.04.2024, 17:29
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ