Newsletter

KCI SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QS

26.05.2023, 17:49aktualizacja: 26.05.2023, 17:50

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2023 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
Wybrane dane dotyczące śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI S.A.
Przychody i zyski 25 514 23 807 5 428 5 123
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 533 2 718 752 585
Zysk (strata) netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 1 997 3 595 425 774
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 439 -51 887 519 -11 165
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 536 -4 505 -540 -969
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -694 47 520 -148 10 226
Przepływy pieniężne netto, razem -791 -8 872 -168 -1 909
Aktywa razem 474 467 469 094 101 479 100 022
Zobowiązania i rezerwy razem 56 473 53 119 12 078 11 326
Kapitał własny (aktywa netto) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 338 939 336 324 72 493 71 712
Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 321 12 284
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,09 6,07 1,30 1,29
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 6,09 6,07 1,30 1,29
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,05 0,01 0,01
Wybrane dane dotyczące śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego KCI S.A.
Przychody i zyski 3 891 12 726 828 2 738
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 3 200 11 536 681 2 482
Zysk (strata) netto 2 087 11 323 444 2 437
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 923 -57 149 196 -12 298
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -587 32 993 -125 7 100
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 1 869 -2 402
Przepływy pieniężne netto, razem 327 -22 287 70 -4 796
Aktywa razem 353 965 350 931 75 706 74 827
Zobowiązania i rezerwy razem 14 357 13 410 3 071 2 859
Kapitał własny (aktywa netto) 339 608 337 521 72 636 71 968
Kapitał podstawowy 57 609 57 609 12 321 12 284
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 68 582 150 68 582 150 68 582 150 68 582 150
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,95 4,92 1,06 1,05
Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 4,95 4,92 1,06 1,05
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,17 0,01 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,03 0,17 0,01 0,04

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.05.2023, 17:49
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.