Newsletter

Biznes i finanse

KOGENERACJA SA (17/2021) Odmowa rejestracji zmiany Statutu Spółki

15.09.2021, 13:54aktualizacja: 15.09.2021, 13:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 17/2021

Działając jako osoby uprawnione do reprezentowania Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ("Emitent") informujemy, iż w dniu 13 września 2021 r. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS we Wrocławiu dotyczące nieuwzględnienia zgłoszenia zmiany statutu przyjętej na mocy uchwały numer 3/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 grudnia 2020 r. (Raport Bieżący 35/2020).

Zgodnie z uzasadnieniem podanym w postanowieniu: "Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zgłoszenie zmiany statutu nastąpiło w dniu 24 maja 2021 roku, czyli po upływie ustawowego terminu na zgłoszenie tej zmiany do Sądu Rejestrowego."

Jednocześnie Zarząd Emitenta planuje podjąć działania w celu wprowadzenia do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały zgodnego z treścią uchwały 3/2020 podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 grudnia 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.09.2021, 13:54
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ