Newsletter

Biznes i finanse

Komunikat KNF

22.01.2021, 19:33aktualizacja: 22.01.2021, 19:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Komunikat ws. decyzji podjętych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 stycznia 2021 r.

W głosowaniu udział wzięli:

· Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

· Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

· Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

· Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

· Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

· Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

· Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

1. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA z Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń SA.

2. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego zamiaru bezpośredniego nabycia 2 757 791 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji Michael/Ström Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie i objęcia 27 577 908 (dwadzieścia siedem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiem) akcji Michael/Ström Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie przez Dorotę Kossowską-Kühn, tj. w liczbie powodującej przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i udziału w kapitale zakładowym Michael/Ström Dom Maklerski SA z siedzibą w Warszawie.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

· Tomasza Gromady na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju

· Artura Stępnia na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w Partner Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółce Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

· Artura Stępnia na stanowisko Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w TUZ Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie

4. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na zmianę statutu:

· Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska SA

· Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

5. Komisja informuje o jednogłośnym wydaniu w dniu 29 października 2020 r. ostatecznej decyzji nakładającej na Krzysztofa Zalewskiego:

§ karę pieniężną w wysokości 50 000 zł

I. za niezawiadomienie w terminie Komisji i Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego SA (później Topmedical SA, „Spółka”) o:

a) przekroczeniu w dniu 23 września 2015 r. udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów w Spółce,

b) przekroczeniu w dniu 24 września 2015 r. udziału poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce,

c) przekroczeniu w dniu 28 września 2015 r. udziału poniżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce,

d) przekroczeniu w dniu 8 grudnia 2015 r. udziału poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,

co stanowi naruszenie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) oraz

II. za niezawiadomienie w terminie Komisji i Spółki o przekroczeniu w dniu 27 listopada 2015 r. udziału wynoszącego ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce o co najmniej 2%, co stanowi naruszenie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o ofercie.

Krzysztof Zalewski pięciokrotnie nie zawiadomił Komisji oraz Spółki o zmianie swojego zaangażowania w akcje Spółki. Nie przekazał on informacji o istotnym zmniejszeniu zaangażowania do 10,46% ogólnej liczby głosów w Spółce (w sytuacji, gdy uczestnicy rynku mieli wiedzę o zaangażowaniu na poziomie 25,98%), a następnie do 4,67% ogólnej liczby głosów w Spółce (w sytuacji, gdy uczestnicy rynku mieli wiedzę o zaangażowaniu na poziomie 8,21%).

Celem art. 69 Ustawy o ofercie, nakazującego ujawnianie stanu posiadania znacznych pakietów akcji przez akcjonariuszy, jest zapewnienie jak najwyższego poziomu przejrzystości w zakresie informacji dotyczących struktury akcjonariatu w spółce. Uregulowania te pozwalają śledzić pozostałym uczestnikom rynku zmiany zaangażowania znacznych inwestorów w akcjonariat spółki publicznej, co stanowi realizację zasady transparentności rynku kapitałowego. Zasada transparentności stanowi podwalinę rynku kapitałowego, bez której nie mógłby on prawidłowo funkcjonować.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o naruszeniu przez Krzysztofa Zalewskiego Ustawy o ofercie ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Stanowi bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji Państwa.

Decyzja Komisji z dnia 29 października 2020 r. uzyskała walor ostateczności z uwagi na niezłożenie w terminie przez Krzysztofa Zalewskiego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Skorzystał on natomiast z prawa do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Maksymalny wymiar kary w przypadku wskazanych naruszeń wynosi 1 000 000 zł.

6. Komisja zapoznała się:

· z informacją o sytuacji KIP, MIP i BUP w III kwartale 2020 r.

kom mra

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.01.2021, 19:33
Źródło informacji KNF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ