Newsletter

LIBET SA (17/2022) Wypowiedzenie umowy przez firmę audytorską i jej rozwiązanie.

22.11.2022, 09:59aktualizacja: 22.11.2022, 10:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 17/2022

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że na skutek wypowiedzenia przez ECDP Audyt sp. z o.o. ("Audytor") z dniem 21 listopada 2022 r. doszło do rozwiązania zawartej ze Spółką, umowy o przeprowadzenie badania i przeglądu sprawozdania finansowego z dnia 27.08.2021 r. ("Umowa").

Umowa dotyczyła następujących usług dla lat 2021 -2023: badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, badania rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Libet S.A., sporządzenia sprawozdań z ww. badań, sporządzenia sprawozdań dla Komitetu Audytu z ww. badań, przeglądów skróconych śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, przeglądów skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Libet S.A., sporządzenia raportów z ww. przeglądów.

W otrzymanym przez Spółkę piśmie Audytor wskazał, że powodem rozwiązania Umowy są:

- znaczący wzrostu ryzyka w procesie badania sprawozdań finansowych skutkującego istotnym wzrostem nakładu czasu pracy oraz nadzwyczajne zmiany warunków prowadzenia działalności gospodarczej niezależne od stron wywołane wojną na Ukrainie, które spowodowały istotne zmiany warunków ekonomicznych w tym m.in. szokujący wzrost cen nośników energii, silny wzrost inflacji, istotny wzrost stóp procentowych powodujące znaczący wzrost kosztów finansowania działalności gospodarczej,

- okoliczności wymagające zmiany warunków zlecenia badania wskazane w Międzynarodowym Standardzie Badania 210,

- niezaakceptowanie przez Spółkę jednostronnej zmiany Umowy, poprzez podwyższenie wynagrodzenia Audytora za niewykonane dotąd usługi o 50 % jego wartości,

które w ocenie Audytora, świadczą o wystąpieniu zdarzeń uniemożliwiających spełnienie wymagań określonych przepisami prawa dotyczącymi przeprowadzenia badania, zasadami etyki zawodowej, niezależności lub krajowymi standardami wykonywania zawodu i stanowią przyczyny określone w art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości.

W ocenie Spółki podstawy wskazane w wypowiedzeniu Umowy nie zostały dostatecznie wykazane przez Audytora, w szczególności Audytor nie uzasadnił podstaw do wzrostu wynagrodzenia o 50 % jego wartości.

Zarząd wskazuje jednocześnie, że nie wystąpiły przypadki:

- wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii,

- wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków, za wyjątkiem wniosków z zastrzeżeniami zamieszczonych we wstępnych raportach z przeglądów skróconych śródrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki i skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Libet S.A. z okres zakończony 30.06.2022 r. (do dnia dzisiejszego, Audytor nie przekazał Spółce ukończonych raportów z ww. przeglądów, mimo otrzymania sprawozdań zawierających korekty rekomendowane przez Audytora),

- rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień Statutu Spółki dotyczących przedmiotu i zakresu badania oraz przeglądu, pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania i przeglądu sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki, w okresie obowiązywania Umowy.

Spółka zaznacza jednak, że ww. przeglądy nie zostały ukończone przez Audytora a Spółka do dnia dzisiejszego nie otrzymała finalnych raportów z przeglądów, mimo iż wielokrotnie występowała o nie do Audytora.

Organem akceptującym zmianę firmy audytorskiej w Spółce jest Rada Nadzorcza.

Pismo Audytora adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego zawierające wyjaśnienie przyczyn wypowiedzenia Umowy, zostanie przekazane do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego wpłynięciu do Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 22.11.2022, 09:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.