Newsletter

LSI SOFTWARE SA (18/2024) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi.

10.07.2024, 13:46aktualizacja: 10.07.2024, 13:47

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 18/2024

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd LSI Software S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 9 lipca 2024 r. w formie elektronicznej od Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie zawiadomienia sporządzonego w trybie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, że w wyniku zawarcia przez Zawiadamiającego umowy kupna akcji Spółki na rynku giełdowym, dotychczas posiadany udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce, zmienił się o co najmniej 5,09 punktów procentowych ogólnej liczby głosów, a udział Zawiadamiającego w ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi obecnie 17,69 %.

8 lipca 2024 r. zawarto transakcję kupna akcji Spółki, która spowodowała dalsze przekroczenie progu 10% głosów o kolejne 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 10 lipca 2024 r.

Przed zmianą udziału objętą niniejszym zawiadomieniem, Zawiadamiający posiadał 705 098 akcji Spółki stanowiących 21,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 705 098 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,51 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wskutek Zdarzenia, o którym mowa powyżej, Zawiadamiający posiada 834 551 akcji Spółki stanowiących na dzień transakcji 25,59 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 834 551 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 17,69 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą udziału objętą niniejszym zawiadomieniem, Zawiadamiający posiadał 705 098 akcji Spółki stanowiących na dzień transakcji 21,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 705 098 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 14,51 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 10.07.2024, 13:46
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ