Newsletter

MAGNA POLONIA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

24.11.2023, 10:17aktualizacja: 24.11.2023, 10:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 4 888 4 408 1 068 940
Pozostałe przychody operacyjne 192 691 796 42 097 170
Przychody finansowe 3 278 1 491 716 318
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 85 611 -1 978 18 703 -422
Zysk/Strata brutto 87 091 -1 599 19 027 -341
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 70 355 -1 428 15 370 -305
Zysk/Strata netto ogółem 70 355 -1 428 15 370 -305
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 70 473 -1 182 15 396 -252
Całkowity dochód netto 70 355 -1 428 15 370 -305
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 70 473 -1 182 15 396 -252
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 85 792 -2 185 18 743 -466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 917 467 -5 881 100
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -711 792 -155 169
Przepływy pieniężne netto, razem 58 164 -926 12 707 -198
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 5,06 -0,08 1,11 -0,02
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 119 963 33 432 25 879 7 129
Zobowiązania razem 21 414 5 238 4 619 1 117
Zobowiązania długoterminowe 658 197 142 42
Zobowiązania krótkoterminowe 20 756 5 041 4 478 1 075
Kapitał własny 98 549 28 194 21 259 6 012
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 95 572 25 099 20 617 5 352
Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 003 2 969
Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 6,86 1,80 1,48 0,38
dane dotyczące sprawozdania finansowego
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 665 340 145 73
Pozostałe przychody operacyjne 193 850 642 42 350 137
Przychody finansowe 860 576 188 123
Zysk/Strata brutto 88 374 -3 291 19 307 -702
Zysk/Strata netto ogółem 71 534 -2 717 15 628 -580
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 71 534 -2 717 15 628 -580
Całkowity dochód netto 71 534 -2 717 15 628 -580
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 71 534 -2 717 15 628 -580
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 86 504 -1 455 18 898 -310
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 239 676 -5 732 144
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 008 602 -220 128
Przepływy pieniężne netto, razem 59 257 -177 12 946 -38
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 5,14 -0,20 1,12 -0,04
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa razem 138 610 51 376 29 901 10 955

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 10:17
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ