Newsletter

Biznes i finanse

MAGNA POLONIA SA Raport okresowy półroczny za 2021 PSr

15.09.2021, 11:59aktualizacja: 15.09.2021, 12:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2021 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 2 444 2 284 537 514
Pozostałe przychody operacyjne 2 882 4 576 634 1 030
Przychody finansowe 1 293 680 284 153
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 565 3 192 124 719
Zysk/Strata brutto 1 190 3 253 262 732
Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 838 2 671 184 601
Zysk/Strata netto ogółem 838 2 671 184 601
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 446 2 639 98 594
Całkowity dochód netto 838 2 671 184 601
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 446 2 639 98 594
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 787 2 308 -833 520
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -579 -2 309 -127 -520
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 814 548 619 123
Przepływy pieniężne netto, razem -1 552 547 -341 123
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,03 0,19 0,01 0,04
30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa razem 33 632 33 193 7 439 7 193
Zobowiązania razem 5 603 6 002 1 239 1 301
Zobowiązania długoterminowe 216 2 217 48 480
Zobowiązania krótkoterminowe 5 387 3 785 1 192 820
Kapitał własny 28 029 27 191 6 200 5 892
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki 25 438 24 992 5 627 5 416
Kapitał akcyjny 13 922 13 922 3 080 3 017
Liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 13 921 975 13 921 975 13 921 975 13 921 975
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 1,83 1,80 0,40 0,39
dane dotyczące sprawozdania finansowego Emitenta
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 229 179 50 40
Pozostałe przychody operacyjne 102 3 620 22 815
Przychody finansowe 47 608 35 10 470 8
Zysk/Strata brutto 33 762 2 960 7 425 666
Zysk/Strata netto ogółem 35 615 2 378 7 832 535
Zysk/Strata netto dla akcjonariuszy 35 615 2 378 7 832 535
Całkowity dochód netto 35 615 2 378 7 832 535
Całkowity dochód netto dla akcjonariuszy 35 615 2 378 7 832 535
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -776 2 589 -171 583
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 262 -2 344 58 -528
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 492 25 108 6
Przepływy pieniężne netto, razem -22 270 -5 61
Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 2,56 0,17 0,56 0,04
30.06.2021 31.12.2020 30.06.2021 31.12.2020
Aktywa razem 56 507 21 636 12 499 4 688
Zobowiązania razem 1 860 2 604 411 564

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 15.09.2021, 11:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ