Newsletter

Biznes i finanse

MBANK SA (43/2021) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN

20.09.2021, 16:18aktualizacja: 20.09.2021, 16:19

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 43/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 15 września 2021 r., Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank") informuje, że w dniu 20 września 2021 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane senioralne (ang. senior non-preferred notes), o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 500 000 000,00 EUR (słownie: pięćset milionów euro) co stanowi równowartość 2 299 950 000,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r.,

b) kupon: (i) przez okres pięciu lat od daty emisji - stały, wynoszący 0,966% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres szóstego roku - zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,25%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 20 września 2021 r.,

d) data wykupu obligacji: 21 września 2027 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 21 września 2026 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100 000,00 EUR (słownie: sto tysięcy euro), co stanowi równowartość 459 990,00 PLN według średniego kursu NBP z dnia 20 września 2021 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 5 000 sztuk,

h) seria: 11

i) kod ISIN: XS2388876232.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 20 września 2021 r.

Agencje ratingowe S_P Global Ratings (S_P) i Fitch Ratings (Fitch) przyznały dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie BBB-'.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podsawa prawna : § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - informacja bieżąca oraz pkt 906 "Rules _ Regulations" Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.09.2021, 16:18
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ