Newsletter

MEGARON SA Raport okresowy kwartalny 3/2023 SA-Q

24.11.2023, 09:43aktualizacja: 24.11.2023, 09:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny 3/2023 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-01 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 146 38 268 7 460 8 163
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 815 1 015 178 217
Zysk (strata) brutto 215 543 47 116
Zysk (strata) netto 101 322 22 69
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 523 2 078 333 443
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -809 -242 -177 -52
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -599 -1 615 -131 -344
Przepływy pieniężne netto, razem 115 222 25 47
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 156 39 650 8 015 8 142
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 755 17 975 3 614 3 691
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 161 3 131 466 643
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 887 10 709 2 349 2 199
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 401 21 675 4 401 4 451
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 116 111
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,12 0,01 0,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,04 0,12 0,01 0,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,56 8,04 1,63 1,65
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,56 8,04 1,63 1,65
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,20 0,00 0,04

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.11.2023, 09:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ