Newsletter

Biznes i finanse

MF: ECOFIN z udziałem ministra Tadeusza Kościńskiego (komunikat)

16.02.2021, 19:29aktualizacja: 16.02.2021, 19:30

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Finasnów informuje:

Sytuacja gospodarcza, wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz budżet UE – to główne tematy dzisiejszego posiedzenia Rady ECOFIN.

W wideokonferencji uczestniczył minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Sytuacja gospodarcza

Komisja Europejska (KE) przedstawiła najnowsze prognozy gospodarcze opublikowane 11 lutego. - W ubiegłym roku Polska zanotowała jedną z najłagodniejszych recesji w UE – zwrócił uwagę minister Kościński. Spadek PKB wyniósł tylko 2,8%, a lepszy wynik osiągnęły jedynie Irlandia oraz Litwa. Wykonanie ubiegłego roku okazało się wyraźnie lepsze od ostatnich prognoz. KE przewiduje jednocześnie, że w latach 2021-2022 PKB w Polsce zwiększy się odpowiednio o 3,1% oraz o 5,1%.

Odbudowa gospodarcza w UE i na świecie

Ministrowie zapoznali się z informacją o wdrażaniu Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF) i pracach nad krajowymi planami odbudowy (KPO). Minister Kościński przedstawił zarys polskich priorytetów w tym zakresie. - W Polsce, dzięki KPO, chcemy poprawić dostęp do usług zdrowotnych i ich jakość, zwiększyć wykorzystanie technologii cyfrowych oraz poprawić jakość powietrza i obniżyć emisję CO2. Temu mają służyć m.in. inwestycje zwiększające możliwości kształcenia medyków, rozszerzenie rozwiązań cyfrowych, likwidacja białych plam w dostępie do internetu, wprowadzenie e-usług w urzędach, ograniczenie emisji ze środków transportu czy zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii - powiedział szef MF i MFiPR. Przedstawił stan prac nad przygotowaniem polskiego projektu KPO.

W trakcie wideokonferencji KE przedstawiła stan wdrażania europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19 (tzw. instrument SURE) oraz plany dotyczące strategii finansowania Planu Odbudowy dla Europy. Dla zapewnienia operacyjności tych działań potrzebna jest m.in. ratyfikacja przez państwa członkowskie decyzji o środkach własnych (ORD). W Polsce ta procedura jest już w toku.Ministrowie omówili także możliwości wspierania najbiedniejszych państw w ramach promowania globalnej inicjatywy naprawczej (EU Global Recovery Initiative), m.in. w zakresie redukcji zadłużenia i zapewnienia zrównoważonego finansowania na szczeblu wielostronnym. Ww. inicjatywa została zapoczątkowana przez Prezydent von der Leyen w maju 2020 r. Łączy umorzenie długów i inwestycje z Celami Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). - Polska zgadza się z potrzebą zaadresowania wyzwań stojących przed państwami o niskich dochodach w zakresie ich możliwości finansowania odbudowy gospodarczej. W naszej ocenie najlepszym sposobem wspierania tych działań jest wspólne, skoordynowane podejście UE, co pozwoli wzmocnić jej rolę jako globalnego uczestnika tych dyskusji – powiedział minister Kościński.

Budżet UE

Ministrowie wyrazili poparcie dla udzielenia KE absolutorium z wykonania budżetu UE za 2019 r. Rekomendacja w tym zakresie została przygotowana na bazie raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO). Opierając się na wynikach finansowych budżetu ogólnego UE oraz biorąc pod uwagę ustalenia poczynione przez ETO stwierdza się w niej, iż należy udzielić KE absolutorium.Ministrowie przedstawili także wytyczne do przygotowania budżetu EU na 2022 r. W konkluzjach zawierających ww. wytyczne Rada wskazuje na ważną rolę, jaką będzie odgrywał budżet UE w realizacji długoterminowych celów i priorytetów politycznych UE, jak również w procesie odbudowywania europejskiej gospodarki po pandemii.

Ww. wytyczne zostaną następnie przedstawione Parlamentowi Europejskiemu, KE oraz innym instytucjom.Ww. dokumenty zostały przygotowane na szczeblu roboczym, a ich formalne przyjęcie przez Radę nastąpi w drodze procedury pisemnej, po spotkaniu ministrów finansów.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ lgs/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 16.02.2021, 19:29
Źródło informacji MF
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ