Newsletter

MFO SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A.-korekta

26.05.2023, 11:43aktualizacja: 26.05.2023, 11:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 5/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Spółka niniejszym dokonuje korekty Raportu Bieżącego nr 5/2023, polegającej na dodaniu do Raportu załączników: Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej

Zarząd MFO Spółka Akcyjna z siedzibą w Kożuszkach Parcel wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000399598 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz na podstawie § 19 w zw. z § 20 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2023 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w siedzibie Spółki, Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew.

Porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.

2. Wybór przewodniczącego obrad ZWZ.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;

2) podziału zysku Spółki za rok 2022 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych;

3) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania ich obowiązków w roku 2022;

4) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w roku 2022;

5) wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022;

6) przyjęcia Polityki różnorodności wobec członków organów MFO Spółka Akcyjna.

7. Zamknięcie obrad ZWZ.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MFO S.A., projekty uchwał i formularze oraz Polityka różnorodności oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2022 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej stanowią załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 26.05.2023, 11:43
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.