Newsletter

MI: ustawa o rewitalizacji Odry w wykazie prac Rady Ministrów (komunikat)

17.03.2023, 11:24aktualizacja: 17.03.2023, 15:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry (UD488). Nowe przepisy, nad którymi pracuje Ministerstwo Infrastruktury, mają na celu lepszą ochronę środowiska wodnego w przypadku wystąpienia katastrofy ekologicznej.

Miliardowe wsparcie dla ekosystemu Odry

Projektowana ustawa zakłada wsparcie inwestycji ukierunkowanych na polepszenie stosunków wodnych w dorzeczu rzeki Odry. Wskazane w ustawie zadania o charakterze renaturyzacyjnym i retencyjnym mają umożliwić rewitalizację rzeki i ekosystemów zależnych. Inwestycje w tym obszarze zostaną dofinansowane na kwotę ok. 1,114 mld zł. Ponadto usprawnione zostaną procedury administracyjne dla tych inwestycji, co w efekcie przyśpieszy ich realizacje.

Dodatkowe wsparcie przewidziane jest także dla inwestycji z obszaru gospodarki wodno-ściekowej w dorzeczu rzeki Odry, m.in. przez zapewnienie pierwszeństwa w uzyskiwaniu środków finansowych na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków i systemy kanalizacyjne, czy skrócenie terminów administracyjnych w realizacji tych procesów inwestycyjnych.

Nowa, wyspecjalizowana służba

Utworzona ma zostać wyspecjalizowana służba ­– Inspekcja Wodna, która pozwoli m.in. wykrywać, dokumentować oraz ograniczać przestępstwa i wykroczenia w zakresie nielegalnych zrzutów ścieków do wód, czy innych działań szkodzących środowisku wodnemu.

Lepsza strategia dla przyszłych działań

Podjęte mają zostać również działania analityczno-planistyczne, które dotyczyć będą infrastruktury znajdującej się na rzece Odrze i jej dopływach. W oparciu o te działania planowane będą dalsze inwestycje środowiskowe.

Zmiany dotyczące pozwoleń wodnoprawnych

W ramach projektowanej ustawy wprowadzona zostanie możliwość cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego, gdy dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza stan zagrażający życiu i zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym.

Ponadto administracja publiczna, tj. Wody Polskie, starostowie i marszałkowie zobowiązani zostaną do dokonania zbiorczego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń zintegrowanych na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, w obszarze zlewni rzeki Odry.

Zaostrzone kary

Nowe przepisy to także zaostrzone kary finansowe za wykroczenia związane z gospodarką wodną z obecnego poziomu 500 zł do przedziału od 1000 zł do 7500 zł. Wprowadzone zostaną również kary administracyjne w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł, m.in. za zaniedbania w obszarze gospodarki wodnej zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi i bezpieczeństwu środowiska.

Nowy system stawek opłat

Projektowane przepisy przewidują wprowadzenie nowego systemu stawek opłat za korzystanie przez przedsiębiorców ze środowiska, celem zmobilizowania tych podmiotów do stosowania proekologicznych rozwiązań w zakresie zrzutu wód zasolonych poprzez wprowadzenie stosownych instrumentów fiskalnych.

Wsparcie procesu monitoringu wód

Ustawa o rewitalizacji Odry zakłada również wprowadzenie usprawnień inwestycyjnych w zakresie wykonania: przyrządów pomiarowych na potrzeby większej kontroli odprowadzanych ścieków zawierających chlorki i siarczany; systemów retencyjno-dozujących, które mają pozwalać wstrzymywać lub ograniczać zrzut ścieków zawierających chlorki i siarczany, poprzez wykorzystanie zbiorników retencyjnych umożliwiających zatrzymanie zrzutu wód zasolonych na czas trwania suszy.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło się koordynacji rozwoju monitoringu wód, który zostanie sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedsięwzięcie to zapewni monitorowanie zagrożeń wód powierzchniowych poprzez nowoczesny system monitorowania wraz z systemem wczesnego reagowania na wypadek kryzysu lub awarii. Sieć monitoringu będzie miała ogólnopolski charakter i będzie dotyczyć wszystkich kluczowych śródlądowych wód powierzchniowych. Ponadto duże podmioty gospodarcze, dokonujące zrzutu wód zasolonych do cieków wodnych, będą zobligowane do zrealizowania i sfinansowania systemu monitoringu powyżej i poniżej miejsc swoich zrzutów.

Obecnie projekt ustawy o rewitalizacji rzeki Odry jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych oraz uzgodnień z podmiotami nadzorowanymi (IMGW, PGW WP). Po zakończeniu tego etapu projekt ustawy trafi do uzgodnień międzyresortowych i będzie można się z nim zapoznać na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mick/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.03.2023, 11:24
Źródło informacji MI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ