Newsletter

MOSTOSTAL WARSZAWA SA Raport okresowy półroczny za 2023 P

29.09.2023, 00:31aktualizacja: 29.09.2023, 00:32

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2023 P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
Przychody ze sprzedaży 628 196 536 340 136 179 115 523
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 29 126 27 468 6 314 5 916
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 602 4 137 -781 891
Zysk (strata) brutto 4 300 2 433 932 524
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 376 2 817 732 607
Zysk (strata) netto 3 376 2 817 732 607
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -24 632 -88 658 -5 340 -19 096
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -38 302 -5 387 -8 303 -1 160
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -17 715 -8 854 -3 840 -1 907
Środki pieniężne na koniec okresu 94 366 92 575 21 204 19 778
Zysk netto 3 376 2 817 732 607
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Zysk netto na jedną akcję zwykłą w zł 0,17 0,14 0,04 0,03
stan na 30.06.2023 stan na 31.12.2022 stan na 30.06.2023 stan na 31.12.2022
Aktywa razem 955 850 894 144 214 783 190 653
Zobowiązania długoterminowe 241 779 169 684 54 329 36 181
Zobowiązania krótkoterminowe 661 435 675 200 148 627 143 969
Zobowiązania razem 903 214 844 884 202 956 180 150
Kapitał własny ogółem 52 636 49 260 11 828 10 503
Kapitał podstawowy 44 801 44 801 10 067 9 553
Liczba akcji w szt. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 29.09.2023, 00:31
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii