Newsletter

NPL NOVA SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

28.11.2023, 17:20aktualizacja: 28.11.2023, 17:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody skonsolidowane ze sprzedaży netto ogółem 3 452 2 428 754 518
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (1 114) (929) (243) (198)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (902) (700) (197) (149)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (643) (363) (140) (77)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 155) (2 357) (689) (503)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 435 4 148 1 406 885
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 524) (4 563) (988) (973)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 244) (2 772) (272) (591)
Aktywa, razem 88 325 76 413 19 054 15 691
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem 65 093 49 963 14 042 10 260
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 2 703 4 142 583 851
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 62 390 45 821 13 459 9 409
Kapitał własny 23 232 26 450 5 012 5 431
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 23 214 26 460 5 008 5 434
Kapitał zakładowy 3 680 3 680 794 756
Liczba akcji na koniec roku (w szt.) 3 680 000 3 680 000 3 680 000 3 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,17) (0,10) (0,04) (0,02)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,17) (0,10) (0,04) (0,02)
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 6,31 7,19 1,36 1,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję (w zł/EUR) 6,31 7,19 1,36 1,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 17:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ