Newsletter

NTT SYSTEM SA Raport okresowy półroczny za 2022 PSr

30.09.2022, 21:53aktualizacja: 30.09.2022, 21:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy półroczny za 2022 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 595 038 461 207 128 166 101 427
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 672 10 573 3 376 2 325
Zysk (strata) brutto 11 184 10 646 2 409 2 341
Zysk (strata) netto 9 114 8 407 1 963 1 849
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 493 7 565 -4 199 1 664
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -235 -71 -51 -16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 256 -8 332 3 501 -1 832
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 472 -838 -748 -184
Liczba akcji 13 547 768 13 549 416 13 547 768 13 549 416
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.67 0.62 0.14 0.14
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 415 225 365 397 88 712 79 444
Zobowiązania długoterminowe 356 356 76 77
Zobowiązania krótkoterminowe 248 782 205 092 53 152 44 591
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 166 087 159 949 35 484 34 776
Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 754 18 068
Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12.26 11.81 2.62 2.57
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 594 752 461 111 128 105 101 405
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 590 10 785 3 358 2 372
Zysk (strata) brutto 11 103 10 858 2 391 2 388
Zysk (strata) netto 9 045 8 619 1 948 1 895
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 346 7 903 -4 167 1 738
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -235 -71 -51 -16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 256 -8 332 3 501 -1 832
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -3 325 -500 -716 -110
Liczba akcji 13 547 768 13 549 416 13 547 768 13 549 416
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0.67 0.64 0.14 0.14
30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
Aktywa razem 412 508 362 858 88 131 78 892
Zobowiązania długoterminowe 242 242 52 53
Zobowiązania krótkoterminowe 248 387 204 806 53 067 44 529
Kapitał własny 163 879 157 810 35 012 34 311
Kapitał podstawowy 83 100 83 100 17 754 18 068
Liczba akcji (w szt.) 13 547 768 13 547 768 13 547 768 13 547 768
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 12.10 11.65 2.58 2.53

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 30.09.2022, 21:53
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.