Newsletter

PJP MAKRUM SA (10/2023) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2023 r.

26.06.2023, 14:51aktualizacja: 26.06.2023, 14:52

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 10/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PJP MAKRUM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu dzisiejszym, tj. 26 czerwca 2023 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu.

Odstąpiono od dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej w ramach punktu 4 porządku obrad, albowiem nie zgłoszono żadnych kandydatur do Komisji Skrutacyjnej.

Na wniosek Akcjonariusza, spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., dokonano zmiany treści uchwały w stosunku do propozycji Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za 2022, przewidzianej w pkt 9 f) porządku obrad poprzez ustalenie, że zysk netto za 2022 rok w kwocie 10.391 tys. PLN postanowiono przeznaczyć w części, tj. w kwocie 3.051.185,16 zł. tj. 0,51 zł na jedną akcję na wypłatę dywidendy, zaś w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki. Ustalono, że dniem nabycia prawa do dywidendy jest dzień 14.08.2023 r., zaś termin wypłaty przez Spółkę dywidendy ustala się na dzień 28.08.2023 r.

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał.

Podstawa prawna:

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 pkt 6 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 26.06.2023, 14:51
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii