Newsletter

POLICE SA (7/2023) Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za IV kwartał 2022 roku oraz za rok 2022.

17.03.2023, 21:41aktualizacja: 17.03.2023, 21:42

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący z plikiem 7/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. ("Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. za IV kwartał 2022 roku oraz za rok 2022.

Komentarz do wyników IV kwartału 2022 roku

W IV kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 1 308 mln zł i wynik EBITDA w wysokości minus 144 mln zł, przy marży EBITDA minus 11,0%.

Wyniki Emitenta w IV kwartale 2022 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez Emitenta w dniu 13 marca 2023 roku raportem bieżącym nr 6/2023.

Wpływ opisanych powyżej odpisów aktualizujących wartość zapasów utworzonych w IV kwartale 2022 roku skutkował pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o kwotę około 197 mln zł.

Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Emitenta za 2022 rok o kwotę 234 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką Rachunkowości odpisy te są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA Emitenta.

Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe Emitenta w IV kwartale 2022 roku w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w kluczowych segmentach:

Segment Nawozy

W Segmencie Nawozy w IV kwartale 2022 roku głównymi determinantami wyników były istotne wahania cen surowców, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych.

Ceny gazu ziemnego w raportowanym okresie podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 160 EUR/MWh. Ceny surowców do produkcji nawozów wieloskładnikowych, pomimo istotnych wahań, pozostawały na wysokim poziomie.

Rynek nawozów w IV kwartale 2022 roku znajdował się w stagnacji. Producenci oczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związku z nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewali się z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencją rozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowych nawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiem ograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynku rolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemu sprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy. W obszarze produktów azotowych do zastosowań technicznych na osiągnięte wyniki wpływała przede wszystkim relacja cen sprzedaży produktów do cen gazu ziemnego.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Nawozy znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 11,0%. Wyniki Segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Pigmenty

W IV kwartale 2022 roku popyt na biel tytanową pozostawał niższy niż oczekiwano. Poza spadkiem zapotrzebowania na pigmenty wynikającym z okresu posezonowego, wpływ na sytuację na rynku miała także duża podaż na rynku europejskim produktów pochodzących z importu z Azji oraz zmniejszanie zapasów w niestabilnym klimacie makroekonomicznym. Spowolnienie na rynku chińskim, wywołane wprowadzonymi obostrzeniami w celu walki z pandemią COVID-19, spowodowało, że chińskie ceny eksportowe bieli tytanowej nadal spadały. Choć problemem nadal pozostawały długie terminy realizacji frachtu dalekomorskiego, produkt z Azji istotnie wpływał na sytuację rynkową w Europie. Wiele europejskich instalacji produkujących biel tytanową działało na ograniczonych mocach produkcyjnych, głównie ze względu na wysokie koszty energii.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA Segmentu Pigmenty ukształtowała się na poziomie minus 29,5%. Wyniki Segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Główne czynniki wpływające na wyniki wypracowane w 2022 roku

W 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5 350 mln zł i wynik EBITDA w wysokości 225 mln zł, przy marży EBITDA 4,2%.

Wyniki Emitenta w raportowanym okresie były determinowane w znacznej mierze rynkowymi skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i rekordowym wzrostem cen surowców do produkcji oraz mediów energetycznych. W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej w obu segmentach działalności odnotowano istotny wzrost cen produktów i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży oraz brak równowagi popytowo-podażowej. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki była również rosnąca inflacja i będący jej skutkiem wzrost kosztów stałych.

Sprawozdania finansowe Emitenta za rok 2022 są badane przez biegłego rewidenta, dlatego zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianom. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za rok 2022, którego publikacja została zaplanowana na dzień 30 marca 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1

z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 17.03.2023, 21:41
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ