Newsletter

PROCHEM SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr

15.05.2024, 17:12aktualizacja: 15.05.2024, 17:13

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2024 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31
GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży 45322 60512 10489 12874
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4239 -329 981 -70
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -150 1129 -35 240
Zysk (strata) do opodatkowania -1029 297 -238 63
Zysk (strata) netto, z tego przypisany: -2389 152 -553 32
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej -2406 168 -557 36
Udziałom niekontrolującym 17 -16 4 -3
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisny akcjonariuszom jednostki dominującej -1,20 0,08 -0,28 0,02
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2315 -2132 -536 -454
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -332 -189 -77 -40
Środki pieniężne netto z finansowej 779 873 180 186
Przepływy pieniężne netto, razem -1868 -1448 -432 -308
STAN NA DZIEŃ 31 marca 2024 31 grudnia 2023 31 marca 2024 31 grudnia 2023
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma Aktywów 148919 159780 34625 36748
Aktywa trwałe, razem 66251 68911 15404 15849
Aktywa obrotowe, razem 82668 90869 19221 20899
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 62692 64879 14576 14921
Udziały niekontrolujące 1701 2106 396 484
Kapitał własny, ogółem 64393 66985 14972 15406
Zobowiązania długoterminowe, razem 31636 33117 7356 7617
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 52890 59678 12297 13725
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom Jednostki Dominującej 31,27 32,36 7,27 7,44
Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2005000 2005000 2005000 2005000
WYBRANE DANA FINANSOWE PROCHEM S.A.
JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Przychody ze sprzedaży 21734 48532 5030 10325
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1773 -1990 410 -423
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -848 1185 -196 252
Zysk (strata) do opodatkowania -1389 722 -321 154
Zysk (strata) netto -2400 585 -555 124
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) -1,20 0,29 -0,28 0,06
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Środki pieniężne netto z działalności opercyjnej -1330 -5987 -308 -1274
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -649 1199 -150 255
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 531 -1062 123 -225
Przepływy pieniężne netto, razem -1448 -5850 -335 -1245
STAN NA DZIEŃ 31 marca 2024 31 grudnia 2023 31 marca 2024 31 grudnia 2023
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
Suma Aktywów 102324 114654 23791 26369
Aktywa trwałe, razem 57598 58828 13392 13530

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 15.05.2024, 17:12
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ