Newsletter

RAINBOW TOURS SA (51/2023) Otrzymanie przez Spółkę zawiadomienia Akcjonariusza o przekroczeniu udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

28.11.2023, 11:44aktualizacja: 28.11.2023, 11:45

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 51/2023

Zarząd Rainbow Tours Spółki Akcyjnej w Łodzi ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie postanowień art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Ofercie", informuje niniejszym, że Spółka otrzymała od akcjonariusza Spółki, tj. od Elephant Rock Fundacji Rodzinnej z siedzibą w Łodzi (członkiem zgromadzenia beneficjentów Elephant Rock Fundacji Rodzinnej i Prezesem Zarządu Elephant Rock Fundacji Rodzinnej jest Pan Remigiusz Talarek, pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej), zawiadomienie, przekazane w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie, o przekroczeniu przez Elephant Rock Fundację Rodzinną udziału ponad 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie).

Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:

"Stosownie do postanowień art. 69 ust. 4 pkt 1) Ustawy o Ofercie Elephant Rock Fundacja Rodzinna, jako Akcjonariusz Rainbow Tours Spółki Akcyjnej informuje, iż przekroczenie udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej nastąpiło w wyniku:

(-) transakcji pożyczki papierów wartościowych dokonanej poprzez realizację w dniu 27 listopada 2023 roku przelewu z rachunku papierów wartościowych pożyczkodawcy (Elephant Capital Sp. z o.o.) na rachunek pożyczkobiorcy (tj. Akcjonariusza, Elephant Rock Fundacji Rodzinnej) w odniesieniu łącznie do 700.000 (siedmiuset tysięcy) zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych (uprzywilejowanie co do głosu, przyznające jednej akcji uprzywilejowanej dwa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00049),

(-) transakcji zwrotu pożyczki papierów wartościowych dokonanej poprzez realizację w dniu 27 listopada 2023 roku przelewu z rachunku papierów wartościowych Elephant Capital Sp. z o.o. (jako podmiotu zwracającego pożyczkę) na rachunek papierów wartościowych Elephant Rock Fundacji Rodzinnej (jako odbiorcy zwrotu pożyczki) w odniesieniu łącznie do 390.500 (trzystu dziewięciuset tysięcy pięciuset) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Rainbow Tours Spółki Akcyjnej (oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00031) będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Mając powyższe na uwadze, Elephant Rock Fundacja Rodzinna ponadto zawiadamia i informuje, co następuje:

(1) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 2) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Przed zmianą i przekroczeniem udziału ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Elephant Rock Fundacja Rodzinna nie posiadała żadnych akcji Emitenta

(2) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 3) w zw. z ust. 4a) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Aktualnie Elephant Rock Fundacja Rodzinna posiada 1.090.500 sztuk akcji Emitenta, stanowiących 7,49% kapitału zakładowego Spółki, a w tym: (i) 700.000 szt. akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 4,81% kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) 390.500 szt. akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 2,68% kapitału zakładowego Spółki, tj. akcji Emitenta uprawniających łącznie do 1.790.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,74% ogólnej liczby głosów, a w tym: (i) 1.400.000 głosów przypadających z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, stanowiących 7,62% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz (ii) 390.500 głosów przypadających z akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 2,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(3) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 5) Ustawy o Ofercie [informacje o podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki]:

Podmiotem zależnym od Elephant Rock Fundacji Rodzinnej posiadającym akcje Spółki jest Elephant Capital Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000585275, posiadająca numer statystyczny REGON: 362948810 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7252103855.

Członkiem zgromadzenia beneficjentów Elephant Rock Fundacji Rodzinnej i członkiem Zarządu (pełniącym funkcję Prezesa Zarządu) Elephant Rock Fundacji Rodzinnej jest Pan Remigiusz Talarek, pełniący jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, a tym samym Pan Remigiusz Talarek posiada w sposób pośredni (za pośrednictwem Elephant Capital Sp. z o.o. oraz Elephant Rock Fundacji Rodzinnej) akcje Rainbow Tours S.A. Pan Remigiusz Talarek posiada akcje Rainbow Tours S.A. także w sposób bezpośredni.

(4) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 6) Ustawy o Ofercie [informacje o osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o Ofercie]:

Akcjonariusz nie zawarł z żadną osobą trzecią umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.

W związku z pożyczką papierów wartościowych dokonaną przez pożyczkodawcę (tj. Elephant Capital Sp. z o.o.) i pożyczkobiorcę (tj. Akcjonariusza, Elephant Rock Fundację Rodzinną) w odniesieniu do 700.000 (siedmiuset tysięcy) zdematerializowanych akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki (uprzywilejowanie co do głosu, przyznające jednej akcji uprzywilejowanej dwa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta) oznaczonych kodem ISIN: PLRNBWT00049, pożyczkobiorcy (tj. Elephant Rock Fundacji Rodzinnej) przysługują wszelkie prawa z przedmiotu pożyczki dopuszczone przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi. Z chwilą przeniesienia na pożyczkobiorcę (Elephant Rock Fundację Rodzinną) własności pożyczonych akcji pożyczkobiorca (Elephant Rock Fundacja Rodzinna) wstępuje we wszystkie prawa związane z pożyczonymi akcjami, w tym uprawniony jest w szczególności do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania z pożyczonych akcji prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

(5) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 7) Ustawy o Ofercie [informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy o Ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji]:

Nie dotyczy. Akcjonariusz nie posiada: (i) instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu, ani (ii) instrumentów finansowych, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.

(6) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 8) Ustawy o Ofercie [Informacje o liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o Ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych]:

Nie dotyczy. Akcjonariusz nie posiada instrumentów finansowych, które są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, które odnoszą się do akcji Spółki w sposób pośredni lub bezpośredni i mają skutki ekonomiczne podobne do skutków instrumentów finansowych, które po upływie terminu zapadalności bezwarunkowo uprawniałyby lub zobowiązywałyby ich posiadacza do nabycia akcji Spółki, z którymi związane są prawa głosu.

(7) Stosownie do art. 69 ust. 4 pkt 9) Ustawy o Ofercie [Informacje o łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów]:

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie wynosi 1.790.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 9,74% ogólnej liczby głosów.".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 28.11.2023, 11:44
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ