Newsletter

RAWLPLUG SA Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

24.03.2023, 07:52aktualizacja: 24.03.2023, 07:54

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2021 2022 2021
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług 1 218 541,00 1 011 846,00 259 911,00 221 048,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 159 009,00 160 162,00 33 916,00 34 989,00
Zysk (strata) brutto z działalności kontynuowanej 153 925,00 153 644,00 32 832,00 33 565,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 127 043,00 125 767,00 27 098,00 27 475,00
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 108 840,00 112 194,00 23 215,00 24 510,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 84 814,00 77 132,00 18 091,00 16 850,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -78 849,00 -70 977,00 -16 818,00 -15 506,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 459,00 10 948,00 -3 297,00 2 392,00
Przepływy pieniężne netto, razem -9 494,00 17 103,00 -2 025,00 3 736,00
Średnia ważona liczba akcji 31 059 401,00 31 059 401,00 31 059 401,00 31 059 401,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 3,50 3,61 0,75 0,79
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień:
Aktywa razem 1 411 780,00 1 211 039,00 301 026,00 263 304,00
Zobowiązania długoterminowe 323 336,00 102 391,00 68 943,00 22 262,00
Zobowiązania krótkoterminowe 345 476,00 464 908,00 73 664,00 101 080,00
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 667 970,00 582 692,00 142 427,00 126 689,00
Kapitał zakładowy 32 560,00 32 560,00 6 943,00 7 079,00
Liczba akcji na dzień bilansowy 31 059 401,00 31 059 401,00 31 059 401,00 31 059 401,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 21,51 18,76 4,59 4,08

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 24.03.2023, 07:52
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.