Newsletter

Biznes i finanse

SANTANDER BANK POLSKA SA (30/2021) Pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie ustalenia minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla Grupy Santander Bank Polska S.A.

25.11.2021, 20:06aktualizacja: 25.11.2021, 20:08

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 30/2021

Zarząd Santander Bank Polska S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 25 listopada 2021 r. otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Fundusz") informujące go o wspólnej decyzji kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Grupy Banco Santander, utworzonym przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board), określającej minimalny wymóg dotyczący funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych ("MREL") dla Grupy Banku w wysokości 15,42% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko ("TREA") obliczonej zgodnie z art. 92 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 oraz 5,91% miary ekspozycji całkowitej ("TEM") obliczonej zgodnie z art. 429 i art. 429a rozporządzenia (UE) nr 575/2013.

Wymóg MREL został określony na poziomie skonsolidowanym i powinien zostać osiągnięty do dnia 31 grudnia 2023 r.

Bank jest też zobowiązany spełniać minimalny wymóg podporządkowania MREL w wysokości 11,42% TREA oraz 5,91% TEM do dnia 31 grudnia 2023 r.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w porozumieniu z SRB, określił cele śródokresowe, które Bank powinien spełnić do końca każdego roku kalendarzowego w okresie dojścia do poziomu docelowego. Cele te w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 11,73% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 13,58% do dnia 31 grudnia 2022 r. Minimalne śródokresowe cele dla wymogu podporządkowania w relacji do TREA wynoszą odpowiednio 9,73% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 10,57% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Cele śródokresowe w odniesieniu do TEM wynoszą 3% do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz 4,46% do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 21 ust. 3 pkt 3, art. 42 pkt 3 oraz art. 48 pkt 3 ustawy o nadzorze makroostrożnościowym, będącego transpozycją art. 128 Dyrektywy CRD, instrumenty w kapitale podstawowym Tier I (CET1) utrzymywane przez Bank na potrzeby wymogu połączonego bufora nie mogą zostać zaliczone do wymogu MREL wyrażonego jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko.

Powyższy wymóg MREL pozostaje bez wpływu i nie narusza wymogów określonych w art. 92a Rozporządzenia CRR.

W odniesieniu do minimalnych wymogów określonych w art. 92a Rozporządzenia CRR, Fundusz w porozumieniu z SRB postanowił zezwolić Bankowi, zgodnie z warunkami określonymi w art. 72b ust. 3 tego rozporządzenia, do korzystania ze zobowiązań niespełniających warunku podporządkowania z art. 72b ust. 2 lit. d) CRR w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 2,5% TREA do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz w kwocie nieprzekraczającej maksymalnie 3,5% TREA od 1 stycznia 2022 r. w celu spełnienia tych minimalnych wymagań.

W każdym kolejnym roku kalendarzowym Fundusz będzie aktualizował docelowy poziom wymogu MREL, wraz z poziomem podporządkowania, dostosowując go do zmieniających się wymogów kapitałowych Banku, przyjętej strategii przymusowej restrukturyzacji i oceny jej wykonalności.

Podstawa prawna:

art 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 25.11.2021, 20:06
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ