Newsletter

Biznes i finanse

SWISSMED CENTRUM ZDROWIA SA (16/2021) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania znacznego pakietu akcji

20.09.2021, 16:11aktualizacja: 20.09.2021, 16:12

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 16/2021

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Emitent") informuje, iż w dniu 20 września 2021 r. powziął wiadomość o zawiadomieniu z dnia 16 września 2021 r. złożonego przez Pana Pawła Adama Gajewskiego oraz Panią Martynę Gajewską (zwanymi dalej łącznie: "Zawiadamiający") o zmianie dotychczas posiadanego znacznego pakietu akcji Emitenta (zwanym dalej: "Zawiadomieniem"). Emitent poniżej przekazuje treść Zawiadomienia:

"W związku z obowiązek zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz spółki publicznej, której Zawiadamiający są akcjonariuszami, na podstawie art. 69 ust 2 pkt 1 lit. b) w zw. z art 87 ust 1 pkt 5 w zw. z art 87 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 tj.) (dalej: "Ustawa"), niniejszym wskazuję, co następuje:

1. W dniu 15 września 2021 roku na skutek zapisania się przez p. Martynę Gajewską oraz p. Pawła Adama Gajewskiego na sprzedaż 306000 akcji Spółki zgodnie z wezwaniem Spółki oraz realizacją transakcji ww. sprzedaży, nastąpiła zmiana liczby posiadanych przez Zawiadamiających akcji, a co za tym idzie również ogólnej liczby posiadanych głosów w spółce publicznej SwissMed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000183364, NIP: 5832106510, kapitał zakładowy w wysokości 61.182.230,00 zł wpłacony w całości (dalej: "Spółka").

2. Zawiadamiający przed powstaniem zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, posiadali następującą liczbę akcji w Spółce oraz liczbę głosów z tych akcji w ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce:

a. Paweł Gajewski:

I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 1 akcja, która odpowiadała 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 1 głos, które odpowiadał 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki.

b. Martyna Gajewska:

I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki -> 306000 akcji, które odpowiadały 5,005 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 306000 głosów, które odpowiadały 5,005 % ogólnej liczby akcji Spółki.

O łącznej liczbie akcji 306001, które odpowiadają 5,00502 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki.

3. Zawiadamiający po powstaniu zdarzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, tj. na dzień 15 września 2021 roku, posiadają następującą liczbę akcji w Spółce:

b. Paweł Gajewski:

I. liczba akcji posiadanych po zmianie udziału i ich procentowy udział w

kapitale zakładowym Spółki -> 1 akcja, która odpowiadała

0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki;

II. liczba głosów z ww. akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -> 1 głos, które odpowiadał 0.00002 % ogólnej liczby akcji Spółki.

c. Martyna Gajewska: brak posiadania jakichkolwiek akcji w Spółce.

O łącznej liczbie akcji 1, która odpowiada 0.00002 % ogólnej liczbie akcji i głosów Spółki.

Jednocześnie wskazujemy, że nie istnieją jakiekolwiek podmioty zależne względem Zawiadamiających, o których mowa w art. 69 ust 4 pkt 5 Ustawy, jak również, że w stosunku do Zawiadamiających nie znajduje zastosowania obowiązek wskazania informacji, o których mowa w art 69 ust. 4 pkt 6-9 Ustawy.

Zawiadamiający wyjaśniają, że w dniu 26 czerwca 2021 roku zawarli związek małżeński oraz prowadzą wspólne gospodarstwo domowe i w związku z tym na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit b] w zw. z art 87 ust 1 pkt 5 w zw. z art 87 ust 4 pkt 1 i 2 Ustawy dokonują niniejszego zgłoszenia zarówno do Komisji Nadzoru Finansowego jak i Spółce.".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 20.09.2021, 16:11
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ