Newsletter

Biznes i finanse

TAURON POLSKA ENERGIA SA (5/2021) Wyniki testów na utratę wartości

23.02.2021, 18:42aktualizacja: 23.02.2021, 18:44

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 5/2021

TAURON Polska Energia S.A. ("Emitent") informuje, że 23 lutego 2021 r. zostały zakończone główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów Grupy Kapitałowej TAURON na 31 grudnia 2020 r.

Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie, Wydobycie i OZE, na które mają wpływ przede wszystkim następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne:

- wzrost cen uprawnień do emisji CO2 wynikający ze zmiany charakteru rynku, reformy systemu EU ETS, jak również polityki klimatycznej Unii Europejskiej silnie ukierunkowanej na przyspieszenie tempa dekarbonizacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej Europy,

- wzrost udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii elektrycznej w Polsce powodujący obniżenie wolumenów produkcji energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych,

- prognozowany spadek marż rynkowych w perspektywie krótko- i średnioterminowej będący skutkiem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii i nowych, bardziej efektywnych źródeł konwencjonalnych w krajowym miksie energetycznym,

- zmniejszone prognozowane zapotrzebowanie na węgiel energetyczny będące skutkiem postępującej dekarbonizacji w Europie i ograniczenia okresu funkcjonowania kopalń węgla kamiennego w związku z dostosowaniem do polityki energetycznej Polski.

W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok 2020 przeprowadzone analizy wykazały:

- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w ramach energetyki konwencjonalnej (segment Wytwarzanie) w wysokości 2 563 mln zł,

- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz praw do użytkowania aktywów w segmencie Wydobycie w wysokości 380 mln zł.

Wartość utworzonych odpisów w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wynosi 2 943 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wyniesie 2 384 mln zł.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. za rok 2020 przeprowadzone analizy wykazały:

- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości akcji w TAURON Wytwarzanie S.A. w wysokości 194 mln zł,

- zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości udziałów w TAURON Ekoenergia sp. z o.o. w wysokości 376 mln zł,

- zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz TAURON Wydobycie S.A. w wysokości 312 mln zł,

- zasadność obniżenia wartości bilansowej pożyczek udzielonych przez Emitenta na rzecz Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A. w wysokości 236 mln zł.

Wartość utworzonych odpisów udziałów i akcji oraz obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego wynosi 1 118 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego netto wyniesie 1 118 mln zł.

Wartość powyższych odpisów i obniżenia wartości bilansowej udzielonych pożyczek nie będzie miała wpływu na wynik EBITDA w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (przez wynik EBITDA Emitent rozumie EBIT powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe).

Emitent zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych TAURON Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej TAURON za 2020 rok.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.02.2021, 18:42
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ