Newsletter

VISTAL GDYNIA SA (22/2023) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Vistal Gdynia S.A.

18.07.2023, 19:50aktualizacja: 19.07.2023, 09:48

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 22/2023

Zarząd Vistal Gdynia S.A. ("Spółka") działając zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), informuje, że w dniu 18 lipca 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Ryszarda Matyka działającego w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o. o. oraz w imieniu żony Bożeny Matyka, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy, o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, którego treść Spółka przekazuje poniżej.

"Na podstawie art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej "Ustawa"), zawiadamiam, działając w imieniu własnym, spółki BMMR Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000537054) oraz - w związku z istnieniem domniemania porozumienia na podstawie art. 87 ust. 4 Ustawy - w imieniu żony Bożeny Matyka (na podstawie upoważnienia), że w dniu 12.07.2023 r. doszło do zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez ww. podmioty w spółce Vistal Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej "Spółka"). Zmniejszenie udziału nastąpiło w wyniku zbycia na rynku regulowanym łącznie 255 172 akcji Spółki przez ww. podmioty, co oznacza również, że po zbyciu akcji w dniu 12.07.2023 r. ww. podmioty zmniejszyły łączny stan posiadania akcji Spółki poniżej 25% ogólnej liczby akcji Spółki.

Przed zbyciem akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiadał pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 2 428 282 akcji, tj. 14,74% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 2 428 282 głosów z tych akcji i udział 14,74% w ogólnej liczbie głosów. Przed zbyciem akcji Ryszard Matyka nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiadała bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowiło 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Po zbyciu akcji Spółki:

- Ryszard Matyka posiada pośrednio (poprzez spółkę BMMR Investments Sp. z o.o.) 2 173 110 akcji, tj. 13,19% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 2 173 110 głosów z tych akcji i udział 13,19% w ogólnej liczbie głosów. Po zbyciu akcji Ryszard Matyka nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.

- Bożena Matyka posiada bezpośrednio 1 876 000 akcji, tj. 11,38% w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi 1 876 000 głosów z tych akcji i udział 11,38% w ogólnej liczbie głosów.

Informuję, również, że nie występują podmioty zależne od Bożeny Matyka lub Ryszarda Matyka, inne niż BMMR Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Ryszarda Matyka), posiadające akcje Spółki i nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy, jak również zawiadamiający nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 18.07.2023, 19:50
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ