Newsletter

ZE PAK SA (19/2023) Zawarcie aneksu nr 5 do przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. oraz zbycie udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o.

03.07.2023, 13:59aktualizacja: 03.07.2023, 14:00

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 19/2023

Zarząd spółki ZE PAK S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku, dotyczącego zawarcia przez Spółkę przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów w PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. ("PAK-PCE"), raportu bieżącego nr 11/2022 z dnia 30 marca 2022 roku, dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży przez Spółkę udziałów w PAK-PCE, reprezentujących 67% kapitału zakładowego PAK-PCE, która została zawarta przez Spółkę z Cyfrowym Polsatem S.A. z siedzibą w Warszawie ("CP") w dniu 20 grudnia 2021 roku ("Umowa"), raportu bieżącego nr 24/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r. dotyczącego podjęcia przez Spółkę decyzji o zawarciu z CP aneksu nr 2 do Umowy oraz przeniesieniu własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elektrowni Konin na PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o., jak również raportu bieżącego nr 33/2022 z dnia 26 września 2022 roku, dotyczącego zawarcia przez Spółkę aneksu nr 3 do Umowy oraz raportu bieżącego nr 40/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku, dotyczącego zawarcia aneksu nr 4 do Umowy, niniejszym informuje o (i) zawarciu przez Spółkę z CP aneksu nr 5 do Umowy ("Aneks 5") oraz sprzedaży przez Spółkę na rzecz CP 2.390.600 udziałów w PAK-PCE, reprezentujących ok. 10,1% kapitału zakładowego PAK-PCE oraz ok. 10,1% głosów na zgromadzeniu wspólników PAK-PCE.

Zawarcie Aneksu 5 było w szczególności związane z nowymi ustaleniami ZE PAK oraz CP ("Strony") dotyczącymi m.in. liczby udziałów w PAK-PCE zbywanych przez Spółkę. Zgodnie z Aneksem 5, Strony postanowiły, że przedmiotem umowy przyrzeczonej ("Umowa Przyrzeczona") będzie 2.390.600 udziałów w PAK-PCE, reprezentujących ok. 10,1% kapitału zakładowego PAK-PCE oraz ok. 10,1% głosów na zgromadzeniu wspólników PAK-PCE ("Udziały PAK-PCE") ("Transakcja").

Ponadto, Spółka oraz CP postanowiły, iż przed zamknięciem Transakcji, z grupy spółek zależnych PAK-PCE, spółki: (i) Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK Serwis" sp. z o.o. oraz (ii) PCE-OZE 5 sp. z o.o zostaną przeniesione na Spółkę i wobec tego nie będą przedmiotem Transakcji.

W związku ze zmniejszeniem liczby udziałów w PAK-PCE zbywanych przez Spółkę, zmianie uległa również cena bazowa za Udziały PAK-PCE, która wyniesie 115.149.802,00 PLN. Cena bazowa zostanie: (i) pomniejszona o kwotę niedozwolonego wypływu określonego w Umowie; (ii) powiększona o odsetki naliczone za okres rozpoczynający się od daty Locked Box a kończący się w dniu wniesienia przez CP wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego PAK-PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o., tj. do dnia 13 maja 2022 roku, według średniej stopy oprocentowania depozytów pieniężnych w bankach prowadzących bieżące rachunki bankowe Spółki dla okresu czasu najbliższego wskazanemu okresowi; (iii) powiększona o kwotę wynikającą z dokonania przez Strony transakcji dotyczących całokształtu działalności energetycznej realizowanej w Elektrowni Konin, polegającej w szczególności na wytwarzaniu energii elektrycznej z biomasy, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, oraz (iv) pomniejszona o kwotę rozliczeń związanych ze sprzedażą przez PAK-PCE 100% udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK Serwis" sp. z o.o. na rzecz Spółki.

Ponadto, w dniu 3 lipca 2023 roku Strony zawarły Umowę Przyrzeczoną, na mocy której Spółka zbyła na rzecz CP Udziały PAK-PCE. Finalna cena za 2.390.600 udziałów w PAK-PCE, reprezentujących ok. 10,1% kapitału zakładowego PAK-PCE oraz ok. 10,1% głosów na zgromadzeniu wspólników PAK-PCE po wszystkich korektach, o których mowa powyżej, wyniosła 117.025.256,00 PLN.

Po przeprowadzeniu Transakcji Spółka posiada ok. 49,5% udziałów w PAK-PCE, natomiast CP posiada ok. 50,5% udziałów w PAK-PCE.

W dniu 3 lipca 2023 roku Rada Nadzorcza Spółki udzieliła zgody na zawarcie Aneksu 5 oraz dokonanie Transakcji.

Transakcja stanowi istotną transakcję z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 90h ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2554 z późn. zm.).

Mając na względzie, że Transakcja odbędzie się na warunkach rynkowych, nie dojdzie do naruszenia interesów Spółki ani akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 03.07.2023, 13:59
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.