Newsletter

ZE PAK SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr

29.11.2023, 23:20aktualizacja: 29.11.2023, 23:21

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży 2 277 130 3 093 364 497 483 659 847
Zysk/Strata z działalności operacyjnej 270 184 392 882 59 027 83 806
Zysk/Strata brutto 303 822 396 555 66 376 84 589
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej 248 391 288 208 54 266 61 478
Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej -49 192 - -10 747 -
Zysk (Strata) netto za okres obrotowy 199 199 288 208 43 519 61 478
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 223 199 281 671 48 762 60 083
Całkowite dochody 198 724 288 122 43 415 61 459
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -207 551 -255 353 -45 344 -54 469
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 80 538 -360 363 17 595 -76 869
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -1 008 1 046 404 -220 223 209
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -128 021 430 688 -27 969 91 870
Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej na akcję (w złotych/euro na akcję) 4,89 5,54 1,07 1,18
Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) 4,39 5,54 0,96 1,18
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022
Aktywa razem 3 176 955 4 539 455 685 338 967 921
Aktywa trwałe 994 714 1 978 515 214 581 421 867
Aktywa obrotowe 2 182 241 2 560 940 470 757 546 054
Kapitał własny ogółem 1 377 834 1 214 499 297 229 258 961
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 927 21 674
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 931 031 723 696 200 844 154 309
Zobowiązania razem 1 799 121 3 324 956 388 110 708 961
Zobowiązania długoterminowe 858 305 1 199 141 185 155 255 686
Zobowiązania krótkoterminowe 940 816 2 125 815 202 955 453 275
Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) 27,11 23,90 5,85 5,10
Średnioważona liczba akcji 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 403 237 2 150 925 525 034 458 815
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej 400 325 637 859 87 459 136 062
Zysk (Strata) brutto 445 529 670 841 97 334 143 097
Zysk (Strata) netto 401 570 568 421 87 731 121 250
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -227 091 -34 389 -49 612 -7 336
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 90 689 406 266 19 813 86 661
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -258 30 140 -56 6 429
Przepływy pieniężne netto razem -136 660 402 017 -29 856 85 754
Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję 7,90 11,18 1,73 2,38
Średnioważona liczba akcji (w sztukach) 50 823 547 50 823 547 50 823 547 50 823 547
W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022
Aktywa razem 2 665 403 2 784 643 574 986 593 753
Aktywa trwałe 792 941 779 112 171 055 166 126
Aktywa obrotowe 1 872 462 2 005 531 403 931 427 628
Kapitał własny ogółem 1 809 991 1 408 421 390 455 300 309
Kapitał podstawowy 101 647 101 647 21 927 21 674

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 29.11.2023, 23:20
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii