Newsletter

Nauka i technologie

Procore przejmuje Levelset w celu uproszczenia procesów zarządzania zastawami w budownictwie

23.09.2021, 13:48aktualizacja: 23.09.2021, 13:58

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Business Wire/Procore Technologies, Inc.
Business Wire/Procore Technologies, Inc.

CARPINTERIA, Kalifornia--(BUSINESS WIRE)-- Procore Technologies, Inc., (NYSE: PCOR), czołowy dostawca oprogramowania do zarządzania robotami budowlanymi podpisał ostateczną umowę w sprawie nabycia spółki Levelset. Przejęcie spółki pozwoli na rozszerzenie platformy Procore o usługę zarządzania prawami wynikającymi z zastawów, pozwalając Procore na zarządzanie złożonymi procesami zachowania zgodności i usprawnienie przepływu płatności w budownictwie. Zapewnia również możliwości przyszłego rozwoju Procore, w tym wykorzystanie uzupełniających się zasobów danych spółek.

Niniejsza informacja prasowa zawiera materiały multimedialne. Pełna wersja informacji dostępna jest tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Założyciel i dyrektor generalny Procore Tooey Courtemanche powiedział: „Prace budowlane są wystarczająco trudne - egzekwowanie należności nie powinno takie być. Levelset pomaga firmom z branży budowlanej na szybsze odzyskiwanie płatności, a ich oferta jest doskonałym dodatkiem do platformy Procore. Przejęcie to również zapewni spółce Procore dostęp do danych branżowych, w tym do danych o działaniach obejmujących płatności i zgodności z przepisami, co pozwala nam na dostarczenie klientom cennych informacji dotyczących ryzyka i opracowanie innowacyjnych produktów finansowych”.

W sektorze budowlanym, czynniki ryzyka i złożoność przepływu środków pieniężnych pomiędzy zainteresowanymi stronami każdego roku przyczyniają się do zablokowania ogromnych sum kluczowego kapitału obrotowego spółek. Powoduje to problemy z płynnością finansową wykonawców, zwiększa ich wydatki związane z utrzymaniem kapitału obrotowego i zabezpieczeń zadłużenia oraz wywiera negatywny wpływ na prace budowlane. Uciążliwe procesy zachowania zgodności przyczyniają się do mediany wskaźnika okresu obiegu należności (DSO) na poziomie 90 dni i wskaźnika okresu obiegu zobowiązań (DPO) na poziomie 74 dni w branży budowlanej, co jest najdłuższym okresem wśród wszystkich badanych sektorów na całym świecie.

W Stanach Zjednoczonych zastawy są podstawą procesów zachowania zgodności. Interesariusze branży budowlanej poświęcają ogromne ilości czasu i energii na zarządzanie prawami wynikającymi z zastawów - od działań wierzycieli ukierunkowanych na zachowanie tych praw i zgodności z niuansami przepisów prawa zastawów, różniącego się pomiędzy poszczególnymi stanami, po interesariuszy występujących w charakterze dłużników nieustannie ubiegających się o zwolnienie zastawu w chwili dokonania płatności, w celu zapewnienia, że ich inwestycje nie podlegają żadnym obciążeniom. Podobne wyzwania związane z płatnościami i ich złożoność można zauważyć również na całym świecie.

Dyrektor generalny Levelset Scott Wolfe Jr. powiedział: „Nasze rozwiązanie pomaga w przyspieszeniu płatności, minimalizując ryzyko wystąpienia problemów z płynnością finansową. Ponad 250 000 użytkowników skorzystało z Levelset w ramach realizacji ponad 6,5 miliona inwestycji budowlanych. Działania te generują bardzo rzetelne dane dotyczące płatności i relacji pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. Razem z Procore umocnimy jeszcze bardziej ten sektor, zapewniając możliwość szybszego odzyskiwania należności, większą przejrzystość i płynny obieg dokumentacji". Levelset jest partnerem Procore App Marketplace od kwietnia 2018 r. Obecnie ponad 3 300 klientów korzysta z rozwiązania zarządzania zastawami w celu realizacji procesów zachowania zgodności.

Informacje dotyczące przejęcia

Spółka Procore uzgodniła nabycie Levelset za ceną ok. 500 mln $, obejmującą 425 mln $ w ramach transakcji pieniężnej, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt uwzględniających kapitał obrotowy, koszty transakcji, dostępne środki i zadłużenie, oraz ok. 75 mln $ w akcjach zwykłych Procore. Finalizacja transakcji przewidywana jest na czwarty kwartał bieżącego roku i podlega zwyczajowym warunkom finalizacji.

D.A. Davidson jest wyłącznym doradcą finansowym, a kancelaria Jones Walker LLP zapewniała obsługę prawną na rzecz Levelset. Usługi prawne na rzecz Procore świadczyła kancelaria Cooley LLP.

Szczegółowe informacja na temat warunków przejęcia będą dostępne w aktualnym sprawozdaniu na formularzu 8-K, które zostanie złożone przez Procore w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission - SEC).

Informacje na temat telekonferencji

Procore poprowadzi telekonferencję, która odbędzie się dzisiaj, 22 września, o godz.14:00 czasu pacyficznego / 17:00 czasu wschodniego w celu omówienia transakcji przejęcia. Transmisja na żywo i jej nagranie będą dostępne na stronie investors.procore.com. Dostęp do telekonferencji jest również możliwy pod numerami telefonu 877-284-6233 (USA) lub 873-415-0281 (połączenia międzynarodowe), po wprowadzeniu numeru identyfikacyjnego konferencji: 2838218.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w rozumieniu art. 27A Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (Securities Act of 1933), z późniejszymi zmianami, lub Ustawy o papierach wartościowych, oraz art. 21E Ustawy o giełdach papierów wartościowych z 1934 r. (Securities Exchange Act), z późniejszymi zmianami, lub Ustawy o giełdach, które dotyczą spółki Procore i sektora, który reprezentuje i wiążą się z poważnymi czynnikami i ryzyka i niepewności. Wszelkie stwierdzenia inne niż te odnoszące się do wydarzeń z przeszłości zawarte w niniejszej informacji prasowej stanowią wypowiedzi prognozujące dotyczące przyszłych wyników działalności operacyjnej i sytuacji finansowej spółki Procore, jej strategii biznesowej i planów, trendów rynkowych i rozwoju rynku i celów przyszłej działalności. Wypowiedzi prognozujące na ogół odnoszą się do przyszłych wydarzeń lub przyszłych wyników działalności operacyjnej i finansowej Procore. W niektórych przypadkach możliwa jest identyfikacja wypowiedzi prognozujących, ponieważ zawierają takie zwroty jak: „przewidywać”, „być przekonanym”, rozważać”, „kontynuować”, „mógłby”, „szacować”, „oczekiwać”, „zamierzać”, „może”, „planować”, potencjalny”, „przewidywać”, „prognozować”, „powinien”, „cel”, „będzie” lub „byłby”, lub formy przeczące ww. wyrazów, lub inne podobne zwroty i wyrażenia, które dotyczą oczekiwań, strategii, planów i zamiarów spółki Procore. Istotne czynniki ryzyka i niepewności, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i sytuacja finansowa Procore mogą znacznie odbiegać od tych wskazanych w wypowiedziach prognozujących obejmują, m.in.: (i) czynniki ryzyka związane z (a) możliwością, że warunki finalizacji transakcji z Levelset mogą nie zostać spełnione bądź spółka od nich nie odstąpi w wyznaczonym terminie, lub w ogóle nie zostaną spełnione, w tym możliwość wystąpienia sytuacji, gdzie organ rządowy może zakazać, opóźnić lub odmówić udzielenia zgody organu nadzorczego, (b) nieukończeniem lub nieuzyskaniem oczekiwanych korzyści z transakcji, w tym ze względu niemożności pomyślnej integracji Levelset z działalnością Procore, (c) odwróceniem uwagi kierownictwa od bieżących działań biznesowych, (d) wszczęciem lub wynikiem dowolnych postępowań prawnych, które mogą być prowadzone przeciwko Procore lub Levelset w związku z proponowaną transakcją, (f) oraz wpływem transakcji na połączoną działalność spółek, w tym koszty działalności operacyjnej, utrata klientów lub zakłócenie działalności; (ii) zmiany przepisów prawnych mających zastosowanie do modelu biznesowego Procore lub Levelset; (iii) zmianę warunków rynkowych i branżowych, otoczenia regulacyjnego i odbioru technologii i usług Procore i Levelset; (iv) wyniki postępowań sądowych lub incydent naruszenia bezpieczeństwa, (v) utratę jednego lub większej liczby kluczowych klientów lub partnerów Procore bądź Levelset; (vi) wpływ pandemii COVID-19 na działalność i wyniki spółek Procore lub Levelset, (vii) zmianę możliwości rekrutowania i zatrzymania wykwalifikowanych członków zespołu Procore lub Levelset; oraz (viii) czynniki ryzyka opisane w innych dokumentach składanych w SEC, w tym tych wyszczególnionych w części pt. „Czynniki ryzyka” w Prospekcie emisyjnym z dnia 19 maja 2021 r. i w kwartalnym raporcie składanym na Formularzu 10-Q, przy czym należy zapoznać się z jego treścią w połączeniu z wynikami finansowymi spółki i wypowiedziami prognozującymi. Ponadto Procore prowadzi działalność w wysoce konkurencyjnym, podlegającym dynamicznym zmianom otoczeniu. Istnieje możliwość pojawiania się nowych czynników ryzyka i niepewności, przy czym Procore ma ograniczoną możliwość uwzględnienia wszystkich czynników ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszej informacji prasowej. Wyniki, zdarzenia i okoliczności ujęte w wypowiedziach prognozujących mogą nie zostać osiągnięte lub wcale nie nastąpić, a rzeczywiste wyniki, zdarzenia lub okoliczności mogą znacząco odbiegać od tych opisanych w wypowiedziach prognozujących.

Wszystkie wypowiedzi prognozujące ujęte w niniejszej informacji prasowej odnoszą się wyłącznie do zdarzeń aktualnych na dzień publikacji przedmiotowych wypowiedzi. Procore nie przyjmuje zobowiązania do aktualizacji wypowiedzi prognozujących w niniejszej informacji prasowej w celu uwzględnienia zdarzeń lub okoliczności, które nastąpią po dniu publikacji niniejszej informacji prasowej, lub w celu uwzględnienia nowych informacji bądź ze względu na wystąpienie nieprzewidzianych zdarzeń, o ile nie jest to wymagane przez prawo. Istnieje możliwość, że Spółka Procore może nie zrealizować planów, zamiarów lub oczekiwań określonych w wypowiedziach prognozujących, przy czym nie należy na nich nadmiernie polegać. Wypowiedzi prognozujące spółki Procore nie odzwierciedlają potencjalnego wpływu na przyszłe przejęcia, fuzje, sprzedaże, wspólne przedsięwzięcia lub inwestycje.

Procore

Procore jest czołowym dostawcą oprogramowania do zarządzania projektami budowlanymi. Na platformie Procore prowadzone było ponad milion inwestycji budowlanych o łącznej wartości przekraczającej 1 bilion $. Nasza platforma łączy każdy podmiot biorący udział w inwestycji z rozwiązaniami, które opracowaliśmy specjalnie dla budownictwa - dla inwestorów, głównych wykonawców i wykonawców robót specjalistycznych. Sklep Marketplace Procore oferuje szereg rozwiązań partnerskich, które mogą być bezproblemowo zintegrowane z naszą platformą, zapewniając specjalistom budownictwa swobodę połączenia rozwiązań, które najlepiej sprawdzają się w ich pracy. Siedziba spółki Procore mieści się w Carpinterii, w stanie Kalifornia, a jej oddziały można znaleźć na całym świecie. Więcej informacji na stronie Procore.com.

Levelset

Levelset jest firmą tworzącą oprogramowanie dla branży budowlanej, pozwalające na uproszczenie procesów zapewnienia zgodności i płatności, ograniczenie ryzyka finansowego i usprawnienie przepływów pieniężnych. Rezultatem są szybsze płatności, niezawodny dostęp do kapitału i mniejsza liczba przykrych niespodzianek. Siedziba spółki Levelset mieści się w Nowym Orleanie, w stanie Luizjana, jej oddziały zlokalizowane są w Austin (Teksas) i w Kairze (Egipt), a zatrudnienie w firmie znalazło ok. 300 osób. Więcej informacji znajduje się na stronie Levelset.com.

PROCORE-IR

Wersja źródłowa na stronie businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Źródło: Procore Technologies, Inc.

KONTAKT:

Kontakty z mediami

Roohi Saeed

e-mail: press@procore.com

Kontakty z inwestorami

Matthew Puljiz

e-mail: ir@procore.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 23.09.2021, 13:48
Źródło informacji Business Wire
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ