Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Komitet Regionów: fundusze UE na Zielony Ład powinny trafiać bezpośrednio do samorządów

01.07.2022, 08:26aktualizacja: 01.07.2022, 08:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

European Union, 2021 Copyright
European Union, 2021 Copyright
Komitet Regionów zwraca uwagę na nadmierną centralizację funduszy unijnych i wzywa Komisję Europejską do przyznania środków na realizację Zielonego Ładu bezpośrednio władzom samorządowym.

Na wniosek Rady Unii Europejskiej zgromadzenie miast i regionów UE przyjęło opinię w sprawie wymogów środowiskowych i społecznej akceptacji transformacji ekologicznej. Europejski Komitet Regionów – będący unijnym ciałem doradczym, w którym zasiadają samorządowcy z 27 krajów UE - przychylił się do propozycji sprawozdawczyni prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, która sugeruje szereg środków gospodarczych i społecznych. Mają one na celu zapewnienie, aby Europejski Zielony Ład, unijna strategia zrównoważonego wzrostu gospodarczego mająca na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r., opierał się na silnej akceptacji społecznej i nie pozostawiał w tyle obywateli, terytoriów czy przedsiębiorstw.

Prezydent Łodzi i polska ambasadorka Porozumienia Burmistrzów powiedziała, że skuteczność transformacji ekologicznej zależy od szybkiego stworzenia – na szczeblu europejskim i krajowym – odpowiednich warunków do realizacji przez władze lokalne i regionalne działań ekologicznych.

„Wzywamy do przekazywania unijnych funduszy miastom i regionom w celu wdrożenia Zielonego Ładu na szczeblu lokalnym, a także w celu zwiększenia dywersyfikacji źródeł energii i osiągnięcia niezależności od rosyjskich paliw kopalnych. W tym kontekście musimy zwiększyć efektywność energetyczną w ramach fali renowacji i przyspieszyć wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w naszych miastach i regionach – podkreśliła Zdanowska. – Transformacja ekologiczna UE musi opierać się na silnej akceptacji społecznej i nie pozostawiać w tyle obywateli, terytoriów czy przedsiębiorstw. W związku z tym proponujemy organizowanie stałych dialogów lokalnych i lokalnych szczytów klimatycznych z myślą o powodzeniu transformacji ekologicznej” – dodała.

Komitet zwraca uwagę na nadmierną centralizację unijnych funduszy i wzywa do przeglądu przepisów dotyczących dostępu do zasobów. Samorządowcy podkreślają, że fundusze są programowane na szczeblu krajowym – dotyczy to np. polityki spójności UE, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, funduszu modernizacyjnego, a także funduszy bezpośrednio kierowanych na szczebel lokalny i regionalny, takich jak LIFE i instrument „Łącząc Europę”.

Aby przyspieszyć transformację ekologiczną i falę renowacji, KR wzywa Komisję Europejską do przyznania funduszy na realizację projektów w dziedzinie Zielonego Ładu bezpośrednio władzom lokalnym i regionalnym. Ponadto apeluje do państw członkowskich o przekierowanie niewykorzystanych środków z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności na wsparcie lokalnego planowania bezpieczeństwa energetycznego i inwestycji w odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczną. Komitet wzywa też Komisję Europejską do dokonania przeglądu zasad finansowania usług komunalnych, do zmniejszenia obciążeń związanych z kosztami działań w zakresie efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych oraz do zmniejszenia i uproszczenia barier regulacyjnych dla nowych technologii i modeli biznesowych.

Aby zwiększyć akceptację społeczną, Komitet proponuje szereg środków, w tym szersze wykorzystanie zarządzania partycypacyjnego – na przykład poprzez budżety partycypacyjne i dialogi lokalne – oraz wsparcie finansowe stałych mechanizmów konsultacji, takich jak lokalne szczyty klimatyczne. Proponuje również intensyfikację działań istniejących sieci współpracy, takich jak ambasadorzy Porozumienia Burmistrzów i Pakt na rzecz Klimatu, oraz wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do finansowania kampanii uświadamiających w celu zwiększenia oszczędności energii.

Komitet wnosi, by Społeczny Fundusz Klimatyczny został ustanowiony w ramach systemu zarządzania dzielonego zgodnego z zasadami partnerstwa i wielopoziomowego sprawowania rządów. KR podkreśla, że współpraca między miastami ma kluczowe znaczenie dla wspierania rozpowszechniania się działań w dziedzinie klimatu na całą UE. Dlatego wzywa Komisję Europejską do rozważenia możliwości utworzenia hubów ds. klimatu jako punktów informacyjnych oraz powołania specjalnych instrumentów pomocy technicznej i wymiany informacji na szczeblu lokalnym, w tym organizacji wizyt studyjnych.

Przywódcy lokalni i regionalni wzywają również Komisję Europejską i państwa członkowskie do zmniejszenia barier w tworzeniu lokalnych społeczności działających w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. Ich zdaniem jest kluczowym środkiem budowania suwerenności energetycznej UE i eliminowania zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Miasta i regiony domagają się również nowych środków na rzecz rozwoju gospodarki społecznej, w tym dostosowanych ram podatkowych oraz specjalnych zasad udzielania zamówień publicznych i pomocy państwa.

Lokalni przywódcy wzywają ponadto do stymulowania zrównoważonej produkcji za pomocą rozszerzonej odpowiedzialności producenta za coraz większą liczbę produktów i opowiadają się za modernizacją dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

kic/

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 01.07.2022, 08:26
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ