Newsletter

Polityka i społeczeństwo

MRiRW: Premie dla młodych rolników – więcej czasu na złożenie wniosków (komunikat)

19.09.2023, 19:23aktualizacja: 19.09.2023, 19:24

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Do 16 października 2023 r. wydłużamy termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Premie dla młodych rolników Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Oznacza to, że młodzi rolnicy mają więcej czasu na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków.

Wspieramy rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym młodego rolnika, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa.

Kim jest młody rolnik?

Młody rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat), po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje lub będzie pracowała w tym gospodarstwie.

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Możliwe jest jednak określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące faktycznym o prowadzeniu działalności rolniczej.

Jaka kwota wsparcia?

Premia w wysokości 200 000 zł wypłacana w dwóch ratach.

Jakie kryteria dostępu?

• rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

• rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;

• powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);

• przedłożenie biznesplanu;

• posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zobowiązanie się do ich uzupełnienia.

Do czego zobowiązuje się Beneficjent?

Beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim do:

• realizacji założeń biznesplanu;

• prowadzenia działalności rolniczej jako kierujący do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

• uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – jeśli nie posiadał odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności ubiegając się o pomoc;

• osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich przychodach i utrzymania co najmniej takiego udziału przychodów do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

• osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymania jej na zwiększonym, w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu, poziomie do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

• utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych;

• korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”;

• prowadzenia rachunkowości rolniczej w ramach Polskiego FADN lub przy pomocy narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa.

Kolejność przyznawania wsparcia uzależniona jest od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków.

Punktowa ocena wniosków:

• powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym – do 3 pkt;

• kwalifikacje zawodowe lub umiejętności – do 4 pkt;

• różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem – do 5 pkt;

• przejmowanie gospodarstwa w całości – 4 pkt;

• uczestnictwo w systemach jakości – do 5 pkt;

• wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym – do 3 pkt;

• prowadzenie produkcji zwierzęcej – 2 pkt;

• dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 pkt.

Kolejność przyznawania wsparcia uzależniona jest od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 punktów.

Młody rolniku przejmując gospodarstwo w całości, zwiększysz szanse na otrzymanie wsparcia.

• za przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność przyznaje się 4 punkty,

przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich UR oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym, że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)

kom/ mk/

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.09.2023, 19:23
Źródło informacji MRiRW
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.