Newsletter

Polityka i społeczeństwo

Raport: silny, pozytywny wpływ polityki spójności na rynek pracy w Polsce

24.01.2023, 13:14aktualizacja: 24.01.2023, 13:16

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Fot.PE
Fot.PE
Raport: silny, pozytywny wpływ polityki spójności na rynek pracy w Polsce

„Polityka spójności ma bardzo silny, pozytywny wpływ na sytuację na rynku pracy w Polsce” – czytamy w raporcie ewaluacyjnym „Wpływ realizacji polityki spójności 2014-2020 na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”.

441 mld zł i blisko pół miliona zatrudnionych

Środki finansowe polityki spójności w latach 2014-2021, mające wpływ na rynek pracy w Polsce to ok. 441 mld zł. Za te pieniądze realizowanych jest łącznie 97 tys. projektów.

Badanie wykazało, że środki te miały znaczący efekt prozatrudnieniowy: liczba pracujących w 2021 r. wzrosła do 15 994 tys. osób, i była o 491 tys. osób większa niż „w alternatywnej, hipotetycznej sytuacji” braku inwestycji współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

„W szczególności, dzięki inwestycjom ze środków europejskich poziom zatrudnienia był w roku 2021 o 2,4 p.p. wyższy niż w hipotetycznej sytuacji, gdyby fundusze UE nie były w Polsce wdrażane. Stopa bezrobocia byłaby natomiast wyższa o ok. 1,7 p.p. w sytuacji braku realizacji projektów i programów w ramach polityki spójności” – zauważają autorzy raportu.

Jak czytamy w opracowaniu, największy wpływ na wzrost zatrudnienia miały projekty realizowane w obszarze infrastruktury podstawowej - w 2021 r. odpowiadały one za 54 proc. całkowitego wpływu funduszy europejskich na wzrost liczby osób pracujących w gospodarce, przyczyniając się do powstania 266,5 tys. nowych miejsc pracy.

Duże znaczenie miały również projekty z obszaru rozwoju zasobów ludzkich, dzięki którym liczba pracujących zwiększyła się o 152,7 tys. osób (31 proc. wpływu na zatrudnienie). Realizacja projektów w ramach bezpośredniego wsparcia przedsiębiorstw pozwoliła na zwiększenie liczby pracujących o dodatkowe 72,2 tys. osób, co stanowiło 15 proc. całkowitego efektu zatrudnieniowego napływu środków europejskich.

55 tys. miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty

Badania przeprowadzone wśród beneficjentów projektów wykazały, że łączna liczba utworzonych miejsc pracy bezpośrednio (w przeliczeniu na pełne etaty) wyniosła 55 tysięcy.

Najwięcej nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty utworzonych zostało w sektorze usług (około 35 tys.). W sektorze „Przemysł i budownictwo” stworzonych zostało około 18 tys. nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty, zaś w sektorze „Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo” nowych miejsc racy było kilkaset.

Biorąc zaś pod uwagę poszczególne cele polityki spójności, na liczbę 55 tys. nowych miejsc pracy złożyło się: 33 tys. pełnych etatów utworzonych w ramach celu „Rozwój inteligentny”; 19 tys. pełnych etatów utworzonych w ramach celu „Rozwój sprzyjający włączeniu” oraz 3 tys. pełnych etatów utworzonych w ramach celu „Rozwój zrównoważony”.

Ponad połowę osób zatrudnionych na nowo utworzonych miejscach pracy (57 proc.) stanowią kobiety; ponadto nowo zatrudniani pracownicy to najczęściej osoby z wykształceniem wyższym (56 proc.) lub średnim (40 proc.).

W zdecydowanej większości są to miejsca pracy utworzone w sektorze prywatnym (około 40 tys. miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty w sektorze prywatnym, przy około 12 tys. miejsc pracy utworzonych w sektorze publicznym). Jak wyjaśniono w raporcie, wynika to głównie z samej struktury beneficjentów wsparcia polityki spójności, którymi w większości są podmioty prywatne (firmy stanowią około 70 proc. beneficjentów polityki spójności).

Najsilniej wpływ polityki spójności na spadek stopy bezrobocia widać w województwach Polski Wschodniej: warmińsko- mazurskim, podlaskim, podkarpackim oraz lubelskim. Na obszarze tego makroregionu utworzonych zostało około 20 tys. nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty.

Unijne wsparcie, a pandemia COVID-19

W raporcie z badania wskazano ponadto, że środki UE mają kluczową rolę dla stabilizacji sytuacji na rynku pracy i zahamowania wzrostu bezrobocia, zwłaszcza w okresach spowolnienia gospodarczego.

Autorzy raportu przypominają, że na sytuację podmiotów korzystających ze wsparcia ze środków europejskich w latach 2014-2021 wpłynęła oczywiście pandemia COVID-19.

„Na szczęście stosunkowo szybko udało się uruchomić, na bazie środków europejskich, wsparcie skierowane do podmiotów najbardziej poszkodowanych w wyniku pandemii, zarówno w formie bezzwrotnej (dotacje), jak i zwrotnej (pożyczki)” – zauważono w opracowaniu.

Aż 60 proc. badanych beneficjentów takiego wsparcia w formie bezzwrotnej wskazało, że pozwoliło ono na utrzymanie istniejących miejsc pracy, które – w przypadku braku wsparcia – zostałyby zlikwidowane.

Podsumowując, autorzy raportu podkreślają, że „polityka spójności stanowi skuteczny instrument tworzenia zatrudnienia i utrzymania dobrej sytuacji na rynku pracy w Polsce”.

„W świetle wyników badania priorytetem powinno być jak najszybsze uruchomienie programów kolejnej perspektywy finansowej” – brzmi konkluzja dokumentu.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy
 

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 24.01.2023, 13:14
Źródło informacji Serwis Samorządowy PAP
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Akademia
Komunikacji

Prowadzimy szkolenia oraz warsztaty dla mediów, biznesu, samorządów i instytucji. Oferujemy szkolenia indywidualne i grupowe w zakresie m.in. wystąpień publicznych, zarządzania kryzysowego, cyberbezpieczeństwa, przeciwdziałania dezinformacji.