Newsletter

AC SA Raport okresowy roczny RR

23.03.2023, 07:08aktualizacja: 23.03.2023, 07:09

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport okresowy roczny RR
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2022 2 021 2022 2 021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 270 457,00 206 296,00 57 688,00 45 067,00
Zysk (strata) netto z działalności operacyjnej 43 429,00 29 771,00 9 263,00 6 504,00
Zysk brutto 42 220,00 28 615,00 9 005,00 6 251,00
Zysk netto 36 359,00 24 114,00 7 755,00 5 268,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 43 543,00 27 646,00 9 288,00 6 040,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 325,00 -8 819,00 -1 136,00 -1 927,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -39 401,00 -18 025,00 -8 404,00 -3 938,00
Przepływy pieniężne netto, razem -1 183,00 802,00 -252,00 175,00
Aktywa razem 213 101,00 205 870,00 45 438,00 44 760,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 493,00 71 474,00 13 325,00 15 540,00
Zobowiązania długoterminowe 0,00 488,00 0,00 106,00
Zobowiązania krótkoterminowe 40 718,00 51 524,00 8 682,00 11 202,00
Kapitał własny 150 608,00 134 396,00 32 113,00 29 220,00
Kapitał zakładowy 2 518,00 2 518,00 537,00 547,00
Liczba akcji (w szt.) 10 073 683,00 10 073 683,00 10 073 683,00 10 073 683,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,61 2,39 0,77 0,52
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,61 2,39 0,77 0,52
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,95 13,34 3,19 2,90
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 14,95 13,34 3,19 2,90
Zadeklarowa lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,00 2,20 0,43 0,48

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Data publikacji 23.03.2023, 07:08
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii